รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

วันที่ 12 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564

 

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

  • ตำแหน่งที่ 1  นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาตรี (สังกัดสำนักงานเลขานุการ) จำนวน 1  อัตรา
  • ตำแหน่งที่ 2  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาโท (สังกัดฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี) จำนวน 1  อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม