รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม ถึง วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

 

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

  • นักวิชาการศึกษา  1  อัตรา  คุณวุฒิปริญญาโท (สังกัดฝ่ายการศึกษานานาชาติ)

รายละเอียดเพิ่มเติม