ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารระพีสาคริก และอาคารกำพลอดุลวิทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารระพีสาคริก และอาคารกำพลอดุลวิทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ประกาศสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารระพีสาคริก และอาคารกำพลอดุลวิทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563

 

รายละเอียดเพิ่มเติม