ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 

             ตามประกาศ สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัยอาคารระพีสาคริก

ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562  เนื่องจาก มีการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติเห็นด้วยกับการอุทธรณ์

สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 

รายละเอียดเพิ่มเติม