งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22
วันที่ 7 – 8 กรกฏาคม 60
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี