ภาษากับการสื่อสาร (Language and Communication) คำนิยาม

การใช้ภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
พัฒนาทักษะการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน
สามารถรู้เท่าทันสื่อและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การสืบค้นข้อมูล การรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูล

รายวิชาใน กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร (Language and Communication)

วิชาภาษาไทย

ชื่อวิชา หน่วยกิต สังกัด
การใช้ภาษาไทยเบื้องต้น 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบัติ 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
การอ่านภาษาไทยเชิงวิจารณ์
*เดิม 01361222 การอ่านภาษาไทยเชิงวิจารณ์ 3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
ภาษาไทยในบริบทวัฒนธรรม 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
การใช้ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

วิชาภาษาต่างประเทศ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต สังกัด
01354311 ภาษาเขมร I 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01354312 ภาษาเขมร II 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01354411 ภาษาเขมร III 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01355101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01355102 ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01355103 ภาษาอังกฤษเพื่อโอกาสในการทำงาน 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01355111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01355112 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01355114 ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตเตรียมแพทย์ I1 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01355115 ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตเตรียมแพทย์ II1 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01355201 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01355202 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01355203 โครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01355204 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01355205 การอ่านภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชน 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01355206 อังกฤษวิชาการ 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01355207 การเขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01355208 ภาษาอังกฤษจากเพลง 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01355209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01355302 การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01355303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01356101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น I 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01356102 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น II 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01356103 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น III 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01356104 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น IV 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01357111 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น I 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01357112 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น II 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01357113 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น III 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01357114 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น IV 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01358101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น I 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01358102 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น II 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01358103 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น III 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01358104 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น IV 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01362101 ภาษาจีน I 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01362102 ภาษาจีน II 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01362201 ภาษาจีน III 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01362202 ภาษาจีน IV 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01362301 ภาษาจีน V 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01367311 ภาษาพม่า I 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01367312 ภาษาพม่า II 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01367411 ภาษาพม่า III 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01395101 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร I 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01395102 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร II 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01395103 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร III 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01395104 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร IV 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01395105 การอ่านและรายงานภาษาเกาหลี 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01398101 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร I 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01398102 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร II 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01398103 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร III 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01398104 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร IV 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01398105 การอ่านภาษามลายู 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01398106 การฟัง-พูดภาษามลายู 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01399101 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร I 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01399102 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร II 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01399103 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร III 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01399104 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร IV 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01399105 การอ่านภาษาเวียดนาม 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01399106 การฟัง-พูดภาษาเวียดนาม 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
02724011 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3(3-0-6) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
03754111 ภาษาอังกฤษ I 3(3-0-6) คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา
03754112 ภาษาอังกฤษ II 3(3-0-6) คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา
03754113 ภาษาอังกฤษ III 3(3-0-6) คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา
03754221 การออกเสียงภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา
03754241 โครงสร้างทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา
03754271 ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ 3(3-0-6) คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา
[1] เปิดเฉพาะหลักสูตรนิสิตเตรียมแพทยศาสตร์ 

วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต สังกัด
01371111 สื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
*เดิม 01371111 สื่อสารสนเทศ 1(1-0-2) หน่วยกิต
1(1-0-2) คณะมนุษยศาสตร์
01418104 รู้ทันไอที
*เดิม 01418113 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 3(2-2-5) หน่วยกิต
2(2-0-4) คณะวิทยาศาสตร์
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ 1(1-0-2) คณะวิทยาศาสตร์
01999013 การจัดการสารสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
01999023 ทักษะจำเป็นทางคอมพิวเตอร์ 1(0-3-2) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
02729102 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
03600013 เครื่องมือและทักษะทางคอมพิวเตอร์ที่จำเป็น
*เดิม 03600013 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ 1(0-3-2) หน่วยกิต
1(0-3-2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา
03752111 ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า 1(1-0-2) คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา