ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก (สอบข้อเขียน)

ของพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

 

 

  • ตำแหน่งที่ 1             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปริญญาโท)  1  อัตรา  สังกัดวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม