ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก(สอบข้อเขียน)

ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา

  • ตำแหน่งที่ 1             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปริญญาตรี)  1  อัตรา  สังกัดสำนักงานเลขานุการสำนักทะเบียนฯ
  • ตำแหน่งที่ 2             นักวิชาการศึกษา (ปริญญาตรี)  2  อัตรา  สังกัดฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา และฝ่ายบริการการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม