ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ (สัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ (สัมภาษณ์)

ประกาศสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

จำนวน  1  ตำแหน่ง  1  อัตรา

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม