ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก(สอบข้อเขียน)

ของพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

  • ตำแหน่งที่ 1             นักวิชาการศึกษา (ปริญญาโท)  1  อัตรา  สังกัดฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม