ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (สัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (สัมภาษณ์)

ประกาศสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (สัมภาษณ์)

จำนวน  4  ตำแหน่ง  7  อัตรา

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม