ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ของสำนักทะเบียนและประมวลผล

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ของสำนักทะเบียนและประมวลผล

ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ของสำนักทะเบียนและประมวลผล

  • ตำแหน่งที่ 1             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปริญญาตรี)  1  อัตรา                 สังกัดสำนักงานเลขานุการสำนักทะเบียนและประมวลผล
  • ตำแหน่งที่ 2             นักวิชาการศึกษา (ปริญญาตรี)                2  อัตรา                 สังกัดฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา และฝ่ายบริการการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม