ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาาสตร์ บางเขน

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาาสตร์ บางเขน

ขอบเขตของงานประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์

 

  •  ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาาสตร์ บางเขน

ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 30 กันยายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Total Page Visits: 0 - Today Page Visits: 0