ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาาสตร์ บางเขน (ยกเลิก)

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาาสตร์ บางเขน (ยกเลิก)

ขอบเขตของงานประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์

 

  •  ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาาสตร์ บางเขน

ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

รายละเอียดเพิ่มเติม