บุคคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย

บุคคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561

1. รศ.ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์
2.ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น
3.นายรัตนพล  ชื่นค้า
4.รศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์
5.ผศ.ดร.ทองใส จำนงการ
6.รศ.ดร.ต่อศักดิ์ แก้วเจัสวิไล
7.นางสาวสุรัสวดี อรุณวรากรณ์
8.ดร.กาญจนพันธ์ุ สุขวิชชัย
9.ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู
10.ผศ.ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์
11.รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
12.รศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช
13.ผศ.ดร.นวพร สรรประเสริฐ สโนดิน
14.ผศ.ดร.คุณยุต เอื่ยมสะอาด
15.นายสุชาติ จันทรสุกรี
16.ผศ.ภาคม บำรุงสุข
17.นายสุรพล ธัญญวิบูลย์

 

บุคคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บุคคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.