งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

สนับสนุนและส่งเสริมการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ความชำนาญ  และพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์

หนังสือคู่มือ อาจารย์ที่ปรึกษา จรรยาบรรณวีชาชีพอาจารย์ อื่นๆ ทั้งหมด

โครงการอบรม/สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2559
 การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 54 2-5 กพ 59
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรและมาตราฐานคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน รุ่นที่ 1 : 22-24 ม.ค. ,4 ก.พ. 58 รุ่นที่ 2 : 2-4 มี.ค. 58 วิทยาเขตกำแพงแสน 29 มิ.ย. – 1ก.ค. 58 วิทยาเขตศรีราชา 13,15 ก.ค. 58 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร 27,29 ก.ค. 58 รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ รศ.พนิต เข็มทอง รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รศ.ชัชรี แก้วสุรลิขิต ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภัคดี ผศ.สุขุมาล กิติสิน
โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2559 เรื่อง การผลิตบัณฑิณเพื่อการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 5 สค 59 ดร.สมเกียรตื ตั้งกิจวานิชย์ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ดร.นาวิน เยาวพลกุล
 โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายอุดมศึกษาเขตภาคกลาง ประจำปี 2559 19 สค 59
โครงการสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินการตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มก. ประจำปี 2559 31 สค 59
 โครงการประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 18 เรื่องความมั่นคงทางทรัพยากรในภาวะโลกร้อนและภัยแล้ง 9 กย 59
โครงการอบรม เรื่อง “บทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 29 สค 59 สหัส ภัทรฐิตินันท์ ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ขวัญใจ ชูกิจคุณ ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน” 30 สค 59 อาจารย์วีรพล สวรรค์พิทักษ์
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “Active Teaching & Learning: Engaging Medium to Large Audiences” 7 กย 59 Professor Dr. James Arvanitakis
โครงการอบรม/สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 54 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์
การบริหารงานหลักสูตร ประจำปี 2560 “กระบวนการเรียนรู้ และการประเมินผู้เรียน” 18,19,28 เมษายน 9,19 พฤษภาคม
การจัดทำเอกสารหลักสูตรเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ (มคอ. 2) 27,28 มีนาคม 25 กันยายน
เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนที่ทันสมัยสำหรับอาจารย์ 23 มิถุนายน
โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2560 14 กรกฎาคม
บทบาทหน้าที่อาจารย์ 19 กรกฎาคม
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  3 สิงหาคม
สัมมนาเครือข่ายนักวิชาการศึกษา 30,31 สิงหาคม
ประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มก. ประจำปี 2560  6 กันยายน
ประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง 13 กันยายน
โครงการอบรม/สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2564

โครงการอบรม/สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2565