This is a parallax text block. Click the edit button to change this text.

  สำหรับนิสิต  
  แบบฟอร์มข้อมูลสถานประกอบการที่รับนิสิตเข้าปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา TH | EN  
  แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา TH | EN  
  แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา TH | EN  
  แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฎิบัติงาน TH | EN  
  แบบประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษา TH | EN  
  แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา TH | EN  
  ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  
  สำหรับผู้ประกอบการ
   แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา TH | EN
   แบบเสนองานสหกิจศึกษา TH | EN
   แบบฟอร์มข้อมูลสถานประกอบการโครงการสหกิจ TH | EN
    ขั้นตอนการเข้าร่วมสหกิจ
  สำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่
  แบบขอยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อนิเทศงานสหกิจศึกษา TH | EN
  แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนิสิตสหกิจศึกษา TH | EN
  แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา TH | EN
  แบบประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษา TH | EN
  แบบแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงาน TH | EN
  MOU Mccann Worldwide TH
       
เจ้าหน้าที่การเงิน  

อัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการสหกิจศึกษา

อัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการสหกิจศึกษา(นานาชาติ)

อัตราค่าธรรมเนียมรายวิชาสหกิจศึกษา

ขั้นตอนในการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษา

ตัวอย่างที่ 1.1 รวม

ตัวอย่างที่2 รวม

ตัวอย่างที่3 แบบฟอร์ม_ตารางการนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ตัวอย่างที่4 รวม

ตัวอย่างที่5 รายงานขอจัดจ้างซื้อวัสดุ และ จ้างเหมาถ่ายเอกสาร + แบบขอให้ซื้อจ้าง

ตัวอย่างที่6 (รวม)แบบฟอร์มใบสำคึญรับเงิน+ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ตัวอย่างที่7 ใบเสร็จน้ำมัน

ตัวอย่างที่8 รวม (แก้ไขใหม่ ธค 57)

ตัวอย่างที่9 รวม