ปีการศึกษา 2561 ภาคต้น
โครงการพิเศษ
เกษตรเขตร้อนฯ (A17) รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ (H03)
สถิติ ภาคพิเศษ (D04) ภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ (H04)
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ (D14) นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ (H06)
วิทยาศาสตร์ชีวภาพฯ (หลักสูตรนานาชาติ) (D20) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ (H08)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ (E) อุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ (K)
โครงการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ (IUP) นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ (หลักสูตรนานาชาติ) (K07)
เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ (G01) ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ (L32)
เศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ (G02) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารฯ (นานาชาติ) (L85)
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ (G03) การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) (L8)
เศรษฐศาสตร์การประกอบหาร (หลักสูตรนานาชาติ) (G11) ภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ (L88)
เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (G12) บัญชี ภาคพิเศษ (N05)
ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ (G21) การพยาบาลสัตว์ ภาคพิเศษ (P02)
จิตวิทยา ภาคพิเศษ (H02) วิชาบูรณาการฯ (U)
ปีการศึกษา 2561 ภาคปลาย
ภาคปกติ
คณะเกษตร (A) คณะอุตสาหกรรมเกษตร (K)
คณะประมง (B) คณะมนุษยศาสตร์ (L)
คณะวนศาสตร์ (C) คณะบริหารธุรกิจ (N)
คณะวิทยาศาสตร์ (D) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (P)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (E) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (R)
คณะศึกษาศาสตร์ (F) คณะสิ่งแวดล้อม (T)
คณะเศรษฐศาสตร์ (G) วิชาบูรณาการฯ (U)
คณะสังคมศาสตร์ (H) โครงการสหวิทยาการ (Y)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (I)
โครงการพิเศษ
เกษตรเขตร้อนฯ (A17) จิตวิทยา ภาคพิเศษ (H02)
สถิติ ภาคพิเศษ (D04) รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ (H03)
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ (D14) ภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ (H04)
วิทยาศาสตร์ชีวภาพฯ (หลักสูตรนานาชาติ) (D20) นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ (H06)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ (E) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ (H08)
โครงการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ (IUP) อุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ (K)
เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ (G01) นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ (หลักสูตรนานาชาติ) (K07)
เศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ (G02) ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ (L32)
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ (G03) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารฯ (นานาชาติ) (L85)
เศรษฐศาสตร์การประกอบหาร (หลักสูตรนานาชาติ) (G11) การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) (L8)
เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (G12) ภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ (L88)
ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ (G21) บัญชี ภาคพิเศษ (N05)
การพยาบาลสัตว์ ภาคพิเศษ (P02)
ปีการศึกษา 2561 ภาคฤดูร้อน(2562)

ห้องเรียนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้ตรวจสอบอีกครั้งก่อนเปิดภาคการศึกษา update 23.05.2019

โครงการพิเศษ
เกษตรเขตร้อนฯ (A17) จิตวิทยา ภาคพิเศษ (H02)
สถิติ ภาคพิเศษ (D04) รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ (H03)
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ (D14) ภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ (H04)
วิทยาศาสตร์ชีวภาพฯ (หลักสูตรนานาชาติ) (D20) นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ (H06)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ (E) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ (H08)
โครงการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ (IUP) อุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ (K)
เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ (G01) นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ (หลักสูตรนานาชาติ) (K07)
เศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ (G02) ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ (L32)
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ (G03) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารฯ (นานาชาติ) (L85)
เศรษฐศาสตร์การประกอบหาร (หลักสูตรนานาชาติ) (G11) การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) (L86)
เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (G12) ภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ (L88)
ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ (G21) บัญชี ภาคพิเศษ (N05)
การพยาบาลสัตว์ ภาคพิเศษ (P02)

ปกติ

ปกติ

เกษตร [A] สัตวแพทยศาสตร์ [I]
ประมง [B] อุตสาหกรรมเกษตร [K]
วนศาสตร์ [C] มนุษยศาสตร์ [L]
วิทยาศาสตร์ [D] บริหารธุรกิจ [N]
วิศวกรรมศาสตร์ [E] เทคนิคการสัตวแพทย์ [P]
ศึกษาศาสตร์ [F] สถาปัตยกรรมศาสตร์ [R]
เศรษฐศาสตร์ [G] สิ่งแวดล้อม [T]
สังคมศาสตร์ [H] สหวิทยาการ [XY]
GenEdu [999]

พิเศษ

สถิติ [D04] รัฐศาสตร์ [H03]
วิทยาการคอมพิวเตอร์ [D14] ภูมิศาสตร์ [H04]
วิศวกรรมศาสตร์ [E] นิติศาสตร์ [H06]
การจัดการเทคโนโลยีการบิน [E22] เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา [H08]
เศรษฐศาสตร์ [G01] อุตสาหกรรมเกษตร [K]
เศรษฐศาสตร์เกษตร [G02] ภาษาอังกฤษ [L32]
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ [G03] ภาษาตะวันออก [L88]
ธุรกิจการเกษตร [G21] บัญชี [N05]
จิตวิทยา [H02] การพยาบาลสัตว์ [P02]
GenEdu [999]

นานาชาติ

เกษตรเขตร้อน [A17] วิศวกรรมศาสตร์ [IUP]
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ [D20] นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร [K07]
เคมีบูรณาการ [D21] ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร [L85]
เศรษฐศาสตร์ประกอบการ [G11] การจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ [L86]
เศรษฐศาสตร์ [G12] การตลาด [N04]
GenEdu [999]

This is a text block. Click the edit button to change this text.