ติดตามผลการดำเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 2559

ติดตามผลการดำเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 2559

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์

วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพี สาคริก
และถ่ายทอดทางไกลไปวิทยาเขตกำแพงแสน ศรีราชา
และเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

    ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีประกาศใช้จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ ซึ่งได้มีการปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมกับพันธกิจและบริบทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ เป็นต้นมา โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการ
ทบทวนแนวปฏิบัติและประกาศใช้ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและวางแผนการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นระบบ รวมทั้งเพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นและรับฟัง
ข้อเสนอแนะในการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนและกำหนดมาตรการดำเนินการกับผู้ไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมต่อไป
เอกสารประกอบ
00 แนะนำวิทยากร_ติดตามผลจรรยาบรรณ59
01 วิทยาเขตบางเขน_ติดตามผลจรรยาบรรณ59
02 วิทยาเขตกำแพงแสน_ติดตามผลจรรยาบรรณ59
03 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร_ติดตามผลจรรยาบรรณ59
04 ผอ ฉัตรชัย สำนักงานกฏหมาย.pdfขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะกรรมการจรรยาบรรณ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง คณบดีหรือผู้แทน
คณาจารย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพของวิทยาเขต และคณะ

This is a full width text block. Click the edit button to change this text.