ขอให้นิสิตตรวจสอบตารางสอบทุกครั้งก่อนเข้าห้องสอบ เนื่องจากบางรายวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ปีการศึกษา 2563

ภาคต้น

ตารางสอบกลางภาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Update 04/09/2563

Midterm Examination Timetable for International Program Students

ตารางสอบไล่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Update 01/07/2563

 

 

ตารางสอบกลางภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์
Update 02/07/2563
ตารางสอบไล่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Update 02/07/2563
ตารางสอบกลางภาค คณะบริหารธุรกิจ

Update 25/06/2563

ตารางสอบไล่ คณะบริหารธุรกิจ

Update 25/06/2563

ปีการศึกษา 2562

ภาคปลาย

ตารางสอบกลางภาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Update 30/01/2563

ตารางสอบไล่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Update 13/03/2563

 

 

ตารางสอบกลางภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์

Update 14/11/2562

ตารางสอบไล่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ตารางสอบกลางภาค คณะบริหารธุรกิจ

Update 2/12/2562

ตารางสอบไล่ คณะบริหารธุรกิจ

 

 

ภาคต้น

ตารางสอบกลางภาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตารางสอบไล่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
Update 14/11/2562
ตารางสอบกลางภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตารางสอบไล่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตารางสอบกลางภาค คณะบริหารธุรกิจ ตารางสอบไล่ คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอบไล่ คณะเศรษฐศาสตร์

 

 

ปีการศึกษา 2561

Summer62

ตารางสอบกลางภาควิชาบูรณาการ
ตารางสอบไล่วิชาบูรณาการ

 

ภาคปลาย

ตารางสอบกลางภาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตารางสอบไล่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  620516
ตารางสอบกลางภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตารางสอบไล่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตารางสอบกลางภาค คณะบริหารธุรกิจ ตารางสอบไล่ คณะบริหารธุรกิจ

 

ภาคต้น

ตารางสอบกลางภาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตารางสอบไล่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ตารางสอบกลางภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตารางสอบไล่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตารางสอบกลางภาค คณะบริหารธุรกิจ ตารางสอบไล่ คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอบไล่ คณะเศรษฐศาสตร์

 

ปีการศึกษา 2560

summer61

ตารางสอบกลางภาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตารางสอบไล่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ภาคปลาย

ตารางสอบกลางภาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตารางสอบไล่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ตารางสอบกลางภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตารางสอบไล่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตารางสอบกลางภาค คณะบริหารธุรกิจ ตารางสอบไล่ คณะบริหารธุรกิจ

ภาคต้น

ตารางสอบกลางภาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตารางสอบไล่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ตารางสอบกลางภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตารางสอบไล่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตารางสอบกลางภาค คณะบริหารธุรกิจ ตารางสอบไล่ คณะบริหารธุรกิจ