ข้อกำหนดและข้อปฎิบัติของการสอบออนไลน์ Online Exam
หมายเหตุ ขอให้นิสิตตรวจสอบตารางสอบทุกครั้งก่อนเข้าห้องสอบ เนื่องจากบางรายวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ปีการศึกษา 2564

ภาคปลาย

สอบกลางภาค

สอบไล่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน    11/01/2565   ให้นิสิตติดต่อ อ.ผู้สอน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
1/12/2564 
คณะบริหารธุรกิจ 22/11/2564   คณะบริหารธุรกิจ 22/11/2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 19/11/2564  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 19/11/2564 

ภาคต้น

สอบกลางภาค

สอบไล่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  22/7/2564

เฉพาะตารางสอบที่ สบศ. บริหารจัดการการคุมสอบ 15/8/2564

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 20/7/2564
คณะบริหารธุรกิจ 23/6/2564 คณะบริหารธุรกิจ  23/6/2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 21/6/2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 21/6/2564

 

ปีการศึกษา 2563

ภาคต้น

สอบกลางภาค

สอบไล่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน Update 04/09/2563  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน Update 11/11/2563  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ Update 02/07/2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Update 02/07/2563
คณะบริหารธุรกิจUpdate 25/06/2563  คณะบริหารธุรกิจ Update 25/06/2563

ภาคปลาย

สอบกลางภาค

สอบไล่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  25/11/2563

Time table for Finalexam1_63 international program  3/12/2563

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  30/3/2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 26/11/2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 26/11/2563
คณะบริหารธุรกิจ 26/11/2563 คณะบริหารธุรกิจ  26/11/2563
คณะเศรษฐศาสตร์ 9/12/2563

ปีการศึกษา 2562

ภาคต้น

สอบกลางภาค

สอบไล่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน Update 14/11/2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตร์

ภาคปลาย

สอบกลางภาค

สอบไล่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน Update 30/01/2563

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน Update 13/03/2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์ Update 14/11/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ Update 2/12/2562 คณะบริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2561

Summer62

ตารางสอบกลางภาควิชาบูรณาการ
ตารางสอบไล่วิชาบูรณาการ

ภาคปลาย

ตารางสอบกลางภาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตารางสอบไล่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 620516
ตารางสอบกลางภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตารางสอบไล่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตารางสอบกลางภาค คณะบริหารธุรกิจ ตารางสอบไล่ คณะบริหารธุรกิจ

ภาคต้น

ตารางสอบกลางภาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตารางสอบไล่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ตารางสอบกลางภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตารางสอบไล่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตารางสอบกลางภาค คณะบริหารธุรกิจ ตารางสอบไล่ คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอบไล่ คณะเศรษฐศาสตร์

ปีการศึกษา 2560

summer61

ตารางสอบกลางภาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตารางสอบไล่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ภาคปลาย

ตารางสอบกลางภาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตารางสอบไล่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ตารางสอบกลางภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตารางสอบไล่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตารางสอบกลางภาค คณะบริหารธุรกิจ ตารางสอบไล่ คณะบริหารธุรกิจ

ภาคต้น

ตารางสอบกลางภาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตารางสอบไล่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ตารางสอบกลางภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตารางสอบไล่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตารางสอบกลางภาค คณะบริหารธุรกิจ ตารางสอบไล่ คณะบริหารธุรกิจ