ข้อกำหนดและข้อปฎิบัติของการสอบออนไลน์ Online Exam
หมายเหตุ ขอให้นิสิตตรวจสอบตารางสอบทุกครั้งก่อนเข้าห้องสอบ เนื่องจากบางรายวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ปีการศึกษา 2563

ภาคปลาย

 

ตารางสอบกลางภาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  25/11/2563

Time table for Finalexam1_63 international program  3/12/2563

ตารางสอบไล่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  30/3/2564  15.15 
ตารางสอบกลางภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ 26/11/2563 ตารางสอบไล่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 26/11/2563
ตารางสอบกลางภาค คณะบริหารธุรกิจ 26/11/2563 ตารางสอบไล่ คณะบริหารธุรกิจ  26/11/2563
ตารางสอบไล่ คณะเศรษฐศาสตร์ 9/12/2563

ภาคต้น

ตารางสอบกลางภาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน Update 04/09/2563

Midterm Examination Timetable for International Program Students

ตารางสอบไล่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน Update 11/11/2563  
ตารางสอบกลางภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ Update 02/07/2563 ตารางสอบไล่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Update 02/07/2563
ตารางสอบกลางภาค คณะบริหารธุรกิจUpdate 25/06/2563 ตารางสอบไล่ คณะบริหารธุรกิจ Update 25/06/2563

ปีการศึกษา 2562

ภาคปลาย

ตารางสอบกลางภาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน Update 30/01/2563

ตารางสอบไล่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน Update 13/03/2563
ตารางสอบกลางภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ Update 14/11/2562 ตารางสอบไล่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตารางสอบกลางภาค คณะบริหารธุรกิจ Update 2/12/2562 ตารางสอบไล่ คณะบริหารธุรกิจ

ภาคต้น

ตารางสอบกลางภาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตารางสอบไล่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน Update 14/11/2562
ตารางสอบกลางภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตารางสอบไล่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตารางสอบกลางภาค คณะบริหารธุรกิจ ตารางสอบไล่ คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอบไล่ คณะเศรษฐศาสตร์

ปีการศึกษา 2561

Summer62

ตารางสอบกลางภาควิชาบูรณาการ
ตารางสอบไล่วิชาบูรณาการ

ภาคปลาย

ตารางสอบกลางภาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตารางสอบไล่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 620516
ตารางสอบกลางภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตารางสอบไล่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตารางสอบกลางภาค คณะบริหารธุรกิจ ตารางสอบไล่ คณะบริหารธุรกิจ

ภาคต้น

ตารางสอบกลางภาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตารางสอบไล่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ตารางสอบกลางภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตารางสอบไล่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตารางสอบกลางภาค คณะบริหารธุรกิจ ตารางสอบไล่ คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอบไล่ คณะเศรษฐศาสตร์

ปีการศึกษา 2560

summer61

ตารางสอบกลางภาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตารางสอบไล่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ภาคปลาย

ตารางสอบกลางภาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตารางสอบไล่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ตารางสอบกลางภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตารางสอบไล่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตารางสอบกลางภาค คณะบริหารธุรกิจ ตารางสอบไล่ คณะบริหารธุรกิจ

ภาคต้น

ตารางสอบกลางภาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตารางสอบไล่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ตารางสอบกลางภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตารางสอบไล่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตารางสอบกลางภาค คณะบริหารธุรกิจ ตารางสอบไล่ คณะบริหารธุรกิจ