ขอให้นิสิตตรวจสอบตารางสอบทุกครั้งก่อนเข้าห้องสอบ เนื่องจากบางรายวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ปีการศึกษา 2563

ภาคต้น

ตารางสอบกลางภาค
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Update 04/09/2563

Midterm Examination
Timetable for International Program Students

ตารางสอบไล่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Update 11/11/2563  11:41
ตารางสอบกลางภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์
Update 02/07/2563
ตารางสอบไล่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Update 02/07/2563
ตารางสอบกลางภาค คณะบริหารธุรกิจUpdate 25/06/2563 ตารางสอบไล่ คณะบริหารธุรกิจ
Update 25/06/2563

ปีการศึกษา 2562

ภาคปลาย

ตารางสอบกลางภาค
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Update 30/01/2563

ตารางสอบไล่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Update 13/03/2563
ตารางสอบกลางภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์
Update 14/11/2562
ตารางสอบไล่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตารางสอบกลางภาค คณะบริหารธุรกิจ
Update 2/12/2562
ตารางสอบไล่ คณะบริหารธุรกิจ

 

ภาคต้น

ตารางสอบกลางภาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตารางสอบไล่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
Update 14/11/2562
ตารางสอบกลางภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตารางสอบไล่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตารางสอบกลางภาค คณะบริหารธุรกิจ ตารางสอบไล่ คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอบไล่ คณะเศรษฐศาสตร์

 

 

ปีการศึกษา 2561

Summer62

ตารางสอบกลางภาควิชาบูรณาการ
ตารางสอบไล่วิชาบูรณาการ

ภาคปลาย

ตารางสอบกลางภาค
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ตารางสอบไล่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
620516
ตารางสอบกลางภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตารางสอบไล่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตารางสอบกลางภาค คณะบริหารธุรกิจ ตารางสอบไล่ คณะบริหารธุรกิจ

ภาคต้น

ตารางสอบกลางภาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตารางสอบไล่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ตารางสอบกลางภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตารางสอบไล่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตารางสอบกลางภาค คณะบริหารธุรกิจ ตารางสอบไล่ คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอบไล่ คณะเศรษฐศาสตร์

 

ปีการศึกษา 2560

summer61

ตารางสอบกลางภาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตารางสอบไล่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ภาคปลาย

ตารางสอบกลางภาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตารางสอบไล่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ตารางสอบกลางภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตารางสอบไล่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตารางสอบกลางภาค คณะบริหารธุรกิจ ตารางสอบไล่ คณะบริหารธุรกิจ

ภาคต้น

ตารางสอบกลางภาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตารางสอบไล่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ตารางสอบกลางภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตารางสอบไล่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตารางสอบกลางภาค คณะบริหารธุรกิจ ตารางสอบไล่ คณะบริหารธุรกิจ