จรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บุคลากรมหาวิทยาลัยต้องรักษาและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ดาม ข้อบังคับนี้โดยเคร์งครัด
เพื่อเป็นการรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายละเอียด

การเสริมสร้างและพัฒนา

จรรยาบรรณส่อตนเองวิชาชีพ การปฏิบัติงาน และหน่วยงาน

ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย
มีคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ซื่อสัตย์ สุจริต

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร์วมงาน.
จรรยาบรรณต่อนิสิต ผู้รับบริการ ประชาซน และสังคม

 

ปราบปราม

ตักเตือน
ทัณฑ์บน
สอบสวน ลงโทษ ทักท้วง

ป้องกัน

เอาใจใส่
สังเกตการณ์
ขจัดเหตุ

คณะกรรมการจรรยาบรรณ

The toggle content goes here, click the edit button to change this text.

แบบฟอร์มรายงานจรรยาบรรณอาจารย์ (สำหรับคณะ)

download

แบบฟอร์มรายงานจรรยาบรรณอาจารย์ (สำหรับวิทยาเขต)

download