กำหนดการประชุม/มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559

ครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 |เอกสารประกอบการประชุม| |มติที่ประชุุม|
ครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 |เอกสารประกอบการประชุม|
ครั้งที่ 3/2559 วันพฤหัสบดีที่11 กุมภาพันธ์ 2559 |เอกสารประกอบการประชุม|
ครั้งที่ 4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 |เอกสารประกอบการประชุม|
ครั้งที่ 5/2559 วันพฤหัสบดีที่10 มีนาคม 2559 |เอกสารประกอบการประชุม|
ครั้งที่ 6/2559 วันพฤหัสบดีที่24 มีนาคม 2559 |เอกสารประกอบการประชุม|
ครั้งที่ 7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 |เอกสารประกอบการประชุม|
ครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 |เอกสารประกอบการประชุม|
ครั้งที่ 9/2559 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 |เอกสารประกอบการประชุม|
-/2559 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 |เอกสารประกอบการประชุม|
ครั้งที่ 10/2559 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 |เอกสารประกอบการประชุม|
ครั้งที่ 11/2559 วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 |เอกสารประกอบการประชุม|
ครั้งที่ 12/2559 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 |เอกสารประกอบการประชุม|
ครั้งที่ 13/2559 วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 |เอกสารประกอบการประชุม|
ครั้งที่ 14/2559 วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 |เอกสารประกอบการประชุม|
ครั้งที่ 15/2559 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 |เอกสารประกอบการประชุม|
ครั้งที่ 16/2559 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 |เอกสารประกอบการประชุม|
ครั้งที่ 17/2559 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 |เอกสารประกอบการประชุม|
ครั้งที่ 18/2559 วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 |เอกสารประกอบการประชุม|
ครั้งที่ 19/2559 วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 |เอกสารประกอบการประชุม|
ครั้งที่ 20/2559 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 |เอกสารประกอบการประชุม|
ครั้งที่ 21/2559 วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 |เอกสารประกอบการประชุม|
ครั้งที่ 22/2559 วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 |เอกสารประกอบการประชุม|