กำหนดการประชุม/มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560

ครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 |เอกสารประกอบการประชุม|
ครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 |เอกสารประกอบการประชุม|
ครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 |เอกสารประกอบการประชุม|
ครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 |เอกสารประกอบการประชุม|
ครั้งที่ 5/2560 วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 |เอกสารประกอบการประชุม|
ครั้งที่ 6/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 |เอกสารประกอบการประชุม|
ครั้งที่ 7/2560 วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 |เอกสารประกอบการประชุม|
ครั้งที่ 8/2560 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 |เอกสารประกอบการประชุม|
ครั้งที่ 9/2560 วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 |เอกสารประกอบการประชุม|
ครั้งที่ 10/2560 วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 |เอกสารประกอบการประชุม|
ครั้งที่ 11/2560 วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 |เอกสารประกอบการประชุม|
ครั้งที่ 12/2560 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 |เอกสารประกอบการประชุม|
ครั้งที่ 13/2560 วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 |เอกสารประกอบการประชุม|
ครั้งที่ 14/2560 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 |เอกสารประกอบการประชุม|
ครั้งที่ 15/2560 วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 |เอกสารประกอบการประชุม|
ครั้งที่ 16/2560 วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 |เอกสารประกอบการประชุม|
ครั้งที่ 17/2560 วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 |เอกสารประกอบการประชุม|
ครั้งที่ 18/2560 วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 |เอกสารประกอบการประชุม|
ครั้งที่ 19/2560 วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 |เอกสารประกอบการประชุม|
ครั้งที่ 20/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 |เอกสารประกอบการประชุม|
ครั้งที่ 21/2560 วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 |เอกสารประกอบการประชุม|
ครั้งที่ 22/2560 วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 |เอกสารประกอบการประชุม|