ห้องประชุม / รถยนต์

การขอรับบริการใช้ห้องประชุม – รถยนต์ประจำสำนักฯ

 แบบฟอร์มขอใช้ห้อง
 ของว่างสหโภชน์
 แบบขอใช้บริการรถยนต์ 

กรณี ยกเลิก กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน อย่างน้อย 1 วันทำการ
ติดต่อ คุณอโนชา ชำนาญกิจ โทร. (61) 8066