งดการเรียนการสอนในวันปัจฉิมนิเทศ

งดการเรียนการสอนในวันปัจฉิมนิเทศ