ขอเชิญบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและอันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยมและรับเหรียญเกียรตินิยม

ขอเชิญบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและอันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยมและรับเหรียญเกียรตินิยม

เรื่อง  ขอเชิญบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและอันดับสอง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยมและรับเหรียญเกียรตินิยม

ในวันเสาร์ที่  15  กันยายน พ.ศ. 2561  เวลา 08.00 – 13.00 น.  ณ  อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 

เปิดระบบให้ลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมงานในวันที่  27  สิงหาคม  – วันที่  7 กันยายน 2561  ก่อนเวลา 24.00 น.

หากไม่ลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมงานภายในกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์เข้าร่วมงาน