การพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนที่ทันสมัยสำหรับอาจารย์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนที่ทันสมัยสำหรับอาจารย์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 501 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

* ใช้ Smart Phone ตลอดการอบรม

        เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไปตามแนวทางของการปฏิรูปการศึกษาและสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล การพัฒนาการศึกษาภายใต้โมเดล ประเทศไทย 4.0 มุ่งเน้นการร่วมมือของทุกภาคส่วน ระดมความคิด ผนึกกำลังกันขับเคลื่อนและมีแนวโน้มการพัฒนาประเทศโดยการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

        การปฏิรูปการศึกษาตามกรอบของการพัฒนาประเทศดังกล่าว การศึกษาระบบ 4.0 จึงเป็นการศึกษาสู่อนาคตที่เน้นการผลิตคนไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม การเรียนการสอนในการศึกษาระบบ 4.0 ผู้สอนพึงจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการคิดสร้างสรรค์ Creative Learning ที่จะนำไปสู่การผลิตนวัตกรรม – Innovation เน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาการเรียนรู้ได้เอง สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ต่อยอดความรู้เดิม คิดและประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ เหมาะกับตนเอง สังคม ตามสถานการณ์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และมีทักษะจำเป็นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามกรอบแนวคิดประเทศไทย ๔.๐ ผู้สอนจำเป็นต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต โดยผู้สอนสามารถนำนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ ส่งเสริมการเรียนรู้และผลลัพธ์ของผู้เรียนในสอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานและความคาดหวังของผู้ประกอบการ

       ในความสำคัญดังกล่าว ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้พิจารณาแนวทางและตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนที่ทันสมัยสำหรับอาจารย์ ที่จะพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะอาจารย์ผู้สอนให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนที่ทันสมัย และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ยังจะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตัวผู้สอนเองและนิสิตที่เป็นบุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

* ใช้ Smart Phone ตลอดการอบรม
โปรดเตรียมความพร้อม