การประชุมวิชาการประเพณี เกษตรศาสตร์ มหิดล กองทัพเรือ ธรรมศาสตร์

เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันทั้งทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการส่งเสริมให้มีกิจกรรมสร้างความสามัคคีของบุคลากรทั้งในและต่างสถาบัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสามารถอยู่ได้ในสังคมด้วยการพึ่งพาซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะกาพัฒนาทางด้านสังคมที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทางด้านการศึกษา วิจัยและทางวิชาการร่วมกัน

  1. เพื่อให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรของ ๔ สถาบัน
  2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการร่วมทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อพัฒนาสังคม
  • ความมั่นคงทางทรัพยากรในภาวะโลกร้อนและภัยแล้ง
    ความมั่นคงทางทรัพยากรในภาวะโลกร้อนและภัยแล้ง

    การประชุมวิชาการประเพณี เกษตรศาสตร์ มหิดล กองทัพเรือ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษาครบ 60 ปี พุทธศักราช 2560 เรื่อง “ความมั่นคงทางทรัพยากรในภาวะโลกร้อนและภัยแล้ง” วันศุกร์ที่...