การบริหารหลักสูตรและมาตราฐานคุณภาพการศึกษา 2559

การบริหารหลักสูตรและมาตราฐานคุณภาพการศึกษา 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การบริหารหลักสูตรและมาตราฐานคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 15 มิถุนายน – 29 กรกฏาคม 2559

 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายและวิธีการจัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอนและการสอบวัดประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และรับทราบแหล่งสารสนเทศสำคัญที่ช่วยในการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขั้น

   วันที่ 22-24 มิถุนายน 2559
   วันที่ 2-4 สิงหาคม 2559  

วิทยาเขตบางเขน
ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 5 อาคารระพี สาคริก
สำนักทะเบียนและประมวลผล

   วันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2559
วิทยาเขตกำแพงแสน
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 3 และ
ห้องประชุมชั้นลอย อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
   วันที่ 13-15 กรกฏาคม 2559
วิทยาเขตศรีราชา
ห้องประชุม 9301 และ 9302 อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม
   วันที่ 27-29 กรกฏาคม 2559
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร
กรุณานำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาหรืออุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับ KUWIN มาในวันที่ 2 และ 3 ของการอบรม
และวันที่ 3 ของการอบรมเตรียมเอกสารผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อใช้ในการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์
วิทยากร

รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
คณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์
คณะศึกษาศาสตร์

รศ.ดร.พินิต เข็มทอง
คณะศึกษาศาสตร์

รศ.ชัชรี แก้วสุรลิขิต
คณะประมง

รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร
คณะวนศาสตร์

ผศ.ดร.สุขุมาล กิติสิน
คณะวิทยาศาสตร์

ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

หมายเหตุ
ใช้เงินรายได้คณะและวิทยาเขตต้นสังกัดของผู้เข้าร่วมอบรม ท่านล่ะ 2,500.- บาท
โดยระบุรหัส  ERP  B58010010  สำนักทะเบียนและประมวลผล