การบริหารงานหลักสูตร ประจำปี 2560 กระบวนการเรียนรู้ และการประเมินผู้เรียน

การบริหารงานหลักสูตร ประจำปี 2560 กระบวนการเรียนรู้ และการประเมินผู้เรียน

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารงานหลักสูตร ประจำปี 2560.
กระบวนการเรียนรู้ และการประเมินผู้เรียน

     สืบเนื่องจากนโยบายการบริหารและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ชิ่งได้มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการประเมินผู้เรียนให้สอดคล้องตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 รวมทั้งแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหาร เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ซื่งมีผลให้ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในทุก คณะและทุกวิทยาเขตต้องปรับตัวและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาอย่างต่อเนื่อง 

 

 

       นอกจากนี้ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรจำเป็นต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและบัณฑิตตาม กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (TQF) ชิ่งนอกจากจะพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมและทันสมัยแล้ว กระบวนการจัดการ เรียนรู้และการประเมินผลผู้เรียนเป็นสิ่งที่ผู้สอนและผู้บริหารหลักสูตรจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้การจัด กิจกรรมการเรียนการสอนสามารถเปลี่ยนแปลงผู้เรียนได้ทั้งความรู้ สติป้ญญาและทักษะ จนเกิดเป็นผลลัพธ์ของ ผู้เรียน อีกทั้งผู้สอนและผู้บริหารหลักสูตรต้องมีความรู้ความเข้าใจในการวัดผล เครื่องมือการวัดผล และตัดสินผลให้ สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนทั้งระดับรายวิชาและหลักสูตร 

– วิทยาเขตบางเขน 
วันที่ 18 เมษายน 2560 ณ ห้องบรรยาย ชั้น 1 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก
หรือ 19 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องบรรยาย ชั้น 1 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก
– วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 19 เมษายน 2560  ณ ห้องประชุมเธียเตอร์
– วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาเขต
– วิทยาเขตศรีราขา วันที่ 9 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุมวิทยาเข
กำหนดการ
08.30 – 09.00 น ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. การพัฒนาหลักสูตร โดย รองศาสตราจารย์ชัชรี แก้วสุรลิขิต
09.30- 11.30 น. การจัดกระบวนการเรียนรู้ การประเมินผู้เรียน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต เข็มทอง (รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุม)
11.30 – 12.30 น. การปรับปรุงกระบวนการตามเกณฑ์คุณภาพ (IQA) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.00 น. Workshop การจัดกระบวนการเรียนรู้และการประเมินผู้เรียน : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หลักการประเมิน กรอบการประเมินและวิธีการประเมิน
15.00 – 15.20 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
15.20- 16.00 น. สรุปการสัมมนา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและตอบข้อซักถาม
16.00 น. ปิดการสัมมนา