รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา  2552


               

             สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) , โครงการรับผู้มีความสามารถทางวิชาการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (สว.มก.)  และ  โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนใน 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน (กระบี่ ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล) ในคณะวนศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2552    
         
สำหรับการประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ทางอินเตอร์เน็ตของคณะอื่นๆ จะประกาศผลให้ทราบในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2552 ตามปฏิทินการรับเข้าศึกษา
             คลิกที่นี่เพื่อดูปฏิทินการรับเข้าศึกษา

               ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคนนำบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดง ในวันสอบสัมภาษณ์และยืนยันการเข้าศึกษา ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น.

                *** ผู้ที่ไม่ไปสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่กำหนด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะถือว่าสละสิทธิ์ ***
 

 • โควตาพิเศษ
    10601  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ
    10602  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
    10702  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
   

 • โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนใน 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน
  (กระบี่ , ระนอง , ระยอง , พังงา , ภูเก็ต , ตรัง และสตูล)
    21701  คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์
   
  21801  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
   
  21802  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   

 • โควตา สว.มก.
    32301  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน
                         
  (สำหรับเขตการศึกษา 1, 5, 6, 12)

   
  32302  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน
                         
  (สำหรับนักเรียนทั่วประเทศ  ยกเว้นรหัส 32301)

  

            จำนวนผู้เข้าชม  Hit Counter             ณ วันที่ 04/02/2552


  Registrar.ku.ac.th - developed by Office of the Registrar Kasetsart University, Bangkok Thailand.
Information in this document is subject to change without notice.
  พัฒนาโดย สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ข้อมูลทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน