คณะสังคมศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาชุมชน)
6110 . นางสาว จิตรสุดา  ชีใหม่
6111 . นางสาว จิรวรรณ  เจียมรัตนะ
6112 . นางสาว จุฬาลักษณ์  สมภารวงค์
6113 . นางสาว ธาณี  กันทาแก้ว
6114 . นางสาว นันทิตา  จุไรทัศนีย์
6115 . นางสาว ปรียาภรณ์  ตั้งเพียร
6116 . นางสาว พิมพาภรณ์  นกแก้ว
6117 . นางสาว มณีนุช  วรรณรัตน์
6118 . นางสาว มัทนี  ชีรานนท์
6119 . นางสาว ระวีนันท์  รื่นพรต
6120 . นางสาว รัตนา  ปรีชาสุชาติ
6121 . นางสาว สุวิมล  เคลือบคณโท
6122 . นางสาว อุษา  วงษ์อนันต์
6123 . นางสาว กรฎา  ยืนยัง
6124 . นาย จักรพนธ์  เพ็ชร์ประยูร
6125 . เรืออากาศโทหญิง  จุฬารัตน์  เคนศิลา
6126 . เรืออากาศโทหญิง  ชนกนันท์  วงศ์ลา
6127 . นางสาว ชนัญชิดา  อิ่มสำราญ
6128 . นาย ชัยสิทธิ์  พงษ์ลิมานนท์
6129 . นางสาว ณภัทร  แดงจันทร์แก้ว
6130 . พันตำรวจโทหญิง  ณิชาภัทร  พึ่งกลั่น
6131 . นาง ดารินทร์  จันทรุกขา
6132 . นางสาว ธานี  รวยบุญส่ง
6133 . นาย บุพนาถ  สิงห์โตอาจ
6134 . นางสาว บุศรินทร์  พรหมณี
6135 . นางสาว ปรารถนา  ใบตระกูล
6136 . นางสาว ปรีชาภรณ์  ดำเนินสุข
6137 . นางสาว ปรียาภรณ์  หรือเจริญ
6138 . นางสาว พรชนก  เรืองไพศาล
6139 . นาย พารินทร์  แก้วสวัสดิ์
6140 . พระมหา  พินิจ  พรมวิจิตร
6141 . นางสาว พิรัชฌา  ระรวยรื่น
6142 . นางสาว ภณิดา  ธีระศาสน์
6143 . นาง มยุรี  ตานินทร์
6144 . นางสาว ลลิดา  วิรทัศนุสรณ์
6145 . นางสาว ลัชนา  สุระรัตน์ชัย
6146 . นาย วชิระ  พิมพ์ทอง
6147 . นาย วรพจน์  วัฒนวิเชียร
6148 . จ่าเอกหญิง  วิภวานี  กระจ่างพล
6149 . นางสาว วีรฉัตร  จรัสฉิมพลีกุล
6150 . นางสาว ศศิธร  เกตุอำไพ
6151 . นาย สมภพ  นิลอุบล
6152 . นางสาว สร้อยฟ้า  แก่นจันทร์
6153 . นางสาว อรวรรณ  รอดนุช
6154 . นางสาว อ้อมอุษา  แจ่มจ้า
6155 . นางสาว อาภาพร  วรรณสุนธยา
6156 . นางสาว อาริสา  จิตต์จำนงค์
6157 . นางสาว อารีรัตน์  กันทอง
6158 . นางสาว อุไร  สุขสอาด
6159 . นางสาว แอนอารียา  อินทนู
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรม)
6160 . นางสาว ชนินันท์  ทองเผือก
6161 . นางสาว นิรมล  จันทร์สุวรรณ
6162 . นางสาว ศรมณ  เทพแก้ว
6163 . นางสาว ชมพูนุช  ทิมนิกาย
6164 . นาย ปฏิพัทธ์  วงศ์อนุการ
6165 . นางสาว ปรียดา  จึงทวีสูตร
6166 . นางสาว พิศมัย  ทิพย์สมบูรณ์
6167 . นางสาว รัตนา  สิทธิพันธ์
6168 . นาย อดิศร  จรัสโยธินนุวัฒน์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
6169 . นางสาว ภัทรพร  อันตะริกานนท์
6170 . นางสาว จิรวดี  เปลี่ยนแปลก
6171 . นางสาว ชลดา  ปืนแก้ว
6172 . นาง ณัชชา  ลาชโรจน์
6173 . นางสาว ปวริศา  เนียรภาค
6174 . นางสาว พิชญเพ็ญ  ปาณะดิษ
6175 . นาง มะลินี  เทพปาน
6176 . นาย สภา  ลาชโรจน์
6177 . นางสาว สุภาภรณ์  นิ่มวชิระสุนทร
6178 . นาง อารมรัตน์  จิรานุไชยวัฒนา
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
6179 . นางสาว กัณฐิกา  กล่อมสุวรรณ
6180 . นางสาว ดุสิดา  โพธิ์ทองคนอง
6181 . นางสาว นันทยา  ศรีวารินทร์
6182 . นางสาว ปริยาภรณ์  สังขยานนท์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนสังคมศาสตร์)
6183 . นางสาว คริษฐ์ญาดา  นิโรธร
6184 . นางสาว ชุติมา  วัชระเกียรติศักดิ์
6185 . นาย รัฐพนธ์  เทียนชัย
6186 . นาง วันวิสา  ลี้ศิริเสริญ
6187 . ร้อยตำรวจโทหญิง  สุวพร  จันทน์เทศ
6188 . นาย โสภณ  จันทร์เจิม
6189 . นางสาว อังคณา  ชินเดช
6190 . นาง จันทร์จิรา  ธัญญาโภชน์
6191 . นางสาว จีราวรรณ  ธรรมกิจจาธร
6192 . นางสาว จุติรัตน์  บุญนวล
6193 . พันตำรวจเอก  ชัยโรจน์  ชัยยะ
6194 . นาง ณภัทร  ตรีวัชรากร
6195 . ว่าที่ร้อยตรีหญิง  ณัฏฐนิช  จุ่นแพร
6196 . นางสาว ณัฐรินทร์  พีระเฉลิมวุฒิ
6197 . นางสาว ดวงตะวัน  สังข์ยิ้ม
6198 . นางสาว ดุษฎี  เริงหรินทร์
6199 . นางสาว ธัญญชล  แก้วแสง
6200 . นางสาว ธารินี  ดิษผึ้ง
6201 . จ่าโทหญิง  ธิดารัตน์  ฉิมณรงค์
6202 . พันตำรวจตรีหญิง  นันทวัน  พุฒตาล
6203 . นางสาว นาตยา  หงษ์ร่อน
6204 . นางสาว นิภาพร  ใจมา
6205 . นางสาว บงกช  รุ่งแจ้ง
6206 . นางสาว ปวันรัตน์  แสงสมสวัสดิ์
6207 . นางสาว ปิยรส  โตประยูร
6208 . เรืออากาศตรีหญิง  ภัทราภรณ์  เพชรฤทธิ์
6209 . นาย รัฐวุฒิ  แก้วคีรี
6210 . นางสาว วรษา  เจียรณัย
6211 . นาย วรัตม์  ศรีเทพ
6212 . นางสาว วันวิสา  วุฒิเอกอนันต์
6213 . ว่าที่ร้อยตรี  สามารถ  ศรีบุญเพ็ง
6214 . นาย สุทธิพันธุ์  เชิดชูไชย
6215 . นางสาว สุภาพรรณ  หงสนันทน์
6216 . นาย อภินท์  ธนัพประภัศร์
6217 . นาย อัญเชิญ  เทียนถาวร
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
6218 . นาย กิตติศักดิ์  เจิมสิทธิประเสริฐ
6219 . นาย ธงชัย  บุตรวงษ์
6220 . นางสาว นิสรา  เขียวอ่อน
6221 . ร้อยตำรวจโทหญิง  รัชนี  เฉิดฉาย
6222 . นางสาว รินดา  พิศาลบุตร
6223 . นางสาว วรรณพร  นาคบุตร
6224 . นาย วีรยุทธ  เต๊ะอั้น
6225 . ร้อยตำรวจโทหญิง  ศศินันท์  ลำดับพงศ์
6226 . ร้อยตำรวจโทหญิง  สิริลักษณ์  เสงี่ยมลักษณ์
6227 . นางสาว อารดา  ทัศนเปรมสิน
6228 . นาย กานต์  ล้วนแก้ว
6229 . นางสาว การณิก  รวยรื่น
6230 . นางสาว กิตติพร  คงอุดม
6231 . นางสาว กุลธิดา  ชาติสันติกุล
6232 . นางสาว จริยาภรณ์  อิ่มนพรัตน์
6233 . นางสาว จรูญรักษ์  ชินวัฒน์
6234 . นางสาว จันจิรา  จิตจง
6235 . นาง จำนรรณ  พลฤทธิ์
6236 . นาง จิตตรัตน์  รื่นระวัฒน์
6237 . นางสาว จิตติมา  บุญแก้วสุข
6238 . เรือโท  เจริญ  คิดเกิด
6239 . นางสาว เจษสุดา  เรืองรุ่ง
6240 . นางสาว ชมพูนุท  ปิ่นน้อย
6241 . นางสาว ชมัยพร  ชูงาน
6242 . นางสาว ชโลบล  ชัยนิคม
6243 . ว่าที่ร้อยตำรวจตรี  ฐานะ  ตาราช
6244 . นางสาว ณัฐกานต์  ทองเกิด
6245 . นางสาว ณัฐช์นเรศ  มาเจริญ
6246 . นาย ณัฐพงษ์  ธรรมสุธีร์
6247 . นาย ณัฐพล  บุญถูก
6248 . นางสาว ณัฐสุดา  อันอาตม์งาม
6249 . นางสาว ณาตยา  มาอินทร์
6250 . นางสาว ทัศนีย์  วรรณสาธพ
6251 . นางสาว ทัศนีย์  สาริกา
6252 . นางสาว ทิพย์ฌณินทร์  นาควิจิตร
6253 . นางสาว ทิพวัลย์  ปันคำ
6254 . นางสาว ธณัฐฐา  นกวิเชียร
6255 . นางสาว ธนกร  โดะโอย
6256 . นางสาว ธนีนาฎ  สุขจิตร์
6257 . นางสาว ธมน  อนุตรานุสรณ์
6258 . นาย ธมรัชต์  สุคันธวณิช
6259 . นาย ธราธิป  ปั้นคุ้ม
6260 . นางสาว ธัญมาส  เชิดเกียรติกุล
6261 . นางสาว ธัญวรัตม์  ลิ้มประเสริฐ
6262 . นางสาว ธิตินันทน์  วงษ์วาด
6263 . นาย ธีรชัย  สถาวรินทุ
6264 . นาย ธีรพัฒน์  ธรรมเสรี
6265 . นางสาว นันทพร  แจ่มแจ้ง
6266 . นางสาว นันทิยา  กรีสุระเดช
6267 . ร้อยตำรวจเอก  นำโชค  คุณาวิชชา
6268 . นาย นิทัต  พงษ์สุนันท์
6269 . นางสาว นิภาพร  อาจองค์
6270 . นางสาว นุชพรรณ  คงถาวร
6271 . นางสาว บุญทิวา  สาริกะภูติ
6272 . นาง บุษราคัม  อุ่นจี้
6273 . นาย ปกป้อง  ฤดีวิภาดา
6274 . ร้อยตำรวจโท  ประวิทย์  ทองจะโปะ
6275 . ร้อยตำรวจโท  ประวิทย์  วงษ์เกษม
6276 . ร้อยเอกหญิง  ปิ่นเกด  มีเพียร
6277 . นางสาว ผุสณี  วินยพงศ์พันธ์
6278 . นางสาว พรทิพย์  จุ้ยศิริ
6279 . นางสาว พรทิพย์  ศรีวิลัย
6280 . สิบตำรวจตรี  พรเทพ  ดำนิล
6281 . จ่าสิบตำรวจหญิง  พัชรี  เฉลิมกลิ่น
6282 . นาย พิภพ  ชินโคตรพงศ์
6283 . นางสาว พิมพ์ชไม  ห้องทองแดง
6284 . ร้อยตำรวจตรี  พีรณัฐ  งามเลิศรัตนชัย
6285 . นางสาว เพ็ญพิมล  วิภาคทรัพย์
6286 . นางสาว ไพศิษฐ์ฏา  กมลคุปติภักดี
6287 . นางสาว ภัชรินทร์  สุวรรณดี
6288 . นางสาว ภัทรกันย์  ฤทธิสนธิ์
6289 . นาย ภัทรพงศ์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
6290 . นาย ภาณุวัตร  รุ่งจรูญ
6291 . นาง ภาวิดา  คุปตานนท์
6292 . นาย ภูมิพงศ์  ภูมิคอนสาร
6293 . นางสาว รัชนีวรรณ  สุขเจริญดี
6294 . นางสาว รัตน์มณี  ศรีโยธา
6295 . นาง รัตนา  บุญส่ง
6296 . นางสาว รุ่งนภา  วุฒิพิมลวิทยา
6297 . นางสาว เรณุภา  ศรีรักษ์
6298 . นาง เรไร  แย้มสะอาด
6299 . นาง เรวดี  จงวิบูลย์
6300 . นางสาว ลักษิกา  พ้นภัย
6301 . นาง วนิดา  อินทรอำนวย
6302 . นางสาว วรพรรณ  พุกจรูญ
6303 . นาย วัชรพล  สีบัวรอด
6304 . นางสาว วิพรพัชร  เนียมประดิษฐ์
6305 . ร้อยเอก  วิวัฒน์  ภัทรารักษ์
6306 . นาง วีกมล  ฟูเฟื่อง
6307 . นางสาว ศมน  บุญสนอง
6308 . นางสาว ศศิธร  ฐานะวัฒนา
6309 . นางสาว ศศินี  ศรีไพโรจน์
6310 . นางสาว ศิรกาญจน์  อสัมภินวัฒน์
6311 . นางสาว ศิวพร  เจริญปัญญาพร
6312 . นางสาว ศุภานัน  พละวุฑิโฒทัย
6313 . นาย สถาพร  เกิดเกษ
6314 . นาย สมใจ  ทองจิตร์
6315 . นาย สมชัย  เอี่ยมอร่าม
6316 . นาย สรรค์ชัย  พงศ์พุทธชาติ
6317 . นาย สาธิต  ยิ่งยวด
6318 . นาง สายสกุล  แสนคำวงศ์
6319 . นาย สายัณห์  ทรัพย์ชิต
6320 . นาย สิทธิชัย  ภคภัทร
6321 . นาย สิทธิศักดิ์  นาคหฤทัย
6322 . นางสาว สุดารัตน์  ทาจินะ
6323 . นางสาว สุดาวดี  วิบูลยเสข
6324 . นาง สุธีรัชต์  ศิริปุณย์
6325 . ร้อยตำรวจเอก  สุพจน์  ไชยะ
6326 . นาย สุเมธ  สังข์ศรีจันทร์
6327 . นาวาตรี  สูงศักดิ์  อัครปรีดี
6328 . นางสาว หัทยา  บัวมุ้ย
6329 . จ่าสิบตำรวจ  อดิศร  นวกิจกุล
6330 . นาย อภิเชษฐ์  สมบัติเจริญนนท์
6331 . นางสาว อภิญญา  ตันตมณีรัตน์
6332 . นาง อภิฤดี  วงศ์เสรี
6333 . นาย อรุณ  ลายผ่องแผ้ว
6334 . พันเอก  อัชฌา  คงสมบูรณ์
6335 . นาง อัมพรรัตน์  รัตนสุวรรณ
6336 . นาง อาจารี  รดิศวงศ์
6337 . ดาบตำรวจ  อำนาจ  ธนิตกุล
6338 . นาย อำพล  สุวรรณรัมย์
6339 . นาย เอกชัย  บุญประสาท
6340 . ร้อยโท  เอกศิษย์  พุทธิกุล
6341 . นางสาว กมลทิพย์  กันตะเพ็ง
6342 . ร้อยตรี  กลวัชร  คำใส
6343 . นาง กาญจนา  พยัคฆพงษ์
6344 . นางสาว กานต์พิชชา  อำนวยชัยศิลป์
6345 . พันตำรวจตรี  กิตติ  ไชโย
6346 . พันโท  กิตติ  สินสวัสดิ์
6347 . นางสาว เกวลิน  โมรา
6348 . นาย เกษม  ลือกระจ่าง
6349 . นาง ขัตติยา  วงศ์สกุล
6350 . ร้อยตำรวจตรี  จรูญ  มหาพล
6351 . นาย จักรดุลย์  อติเรกลาภวโรดม
6352 . นางสาว จันทิมา  กระแสญาณ
6353 . นางสาว จิณห์จุฑา  รุ่งเรือง
6354 . นางสาว จิราภรณ์  มณีกาศ
6355 . นาย จิรายุทธ  ยิ้มละมัย
6356 . นาง จุฬาภร  ศิริเวช
6357 . จ่าสิบตำรวจ  ฉกาจ  เกรอด
6358 . นาง ฉันทนา  รักดี
6359 . นาง ชนัญชิดา  เกษตรสิน
6360 . นาย ชุมพล  เรืองรัตนวิภา
6361 . นางสาว ญาณิฏา  ทรัพย์จรัสแสง
6362 . นาง ณภัทร  ฉายแก้ว
6363 . นาย ณรงค์เดช  วิศิษฐ์ศรี
6364 . นาง ดวงสมร  พฤฑฒิกุล
6365 . นาย ดิเรก  ศักดิ์คำดวง
6366 . นางสาว ดุษฎี  มาอยู่ดี
6367 . นางสาว ทิพรัตน์  วรกัลยากุล
6368 . ดาบตำรวจ  ธนภูมิ  ชาติดี
6369 . นาย ธนรัฐ  โคจรานนท์
6370 . นาง ธัญนันท์  ไชยแป้น
6371 . นางสาว ธีรวรรณ  ชื่นจับจิตร
6372 . นางสาว นวลวรรณ  วัชนุภาพร
6373 . สิบตำรวจโทหญิง  นัทธมน  อยู่เย็น
6374 . นางสาว นิตยา  เที่ยวประเสริฐ
6375 . นาย ปกรณ์  เกตุเหม
6376 . นางสาว ประไพ  จินดารัตน์
6377 . นางสาว ปริศนา  พุตติ
6378 . นางสาว พรรณวิภา  ครุฑดำ
6379 . นางสาว พรสุรางค์  เอี่ยมสะอาด
6380 . นาง พะเนือง  วะชังเงิน
6381 . นาย พิทยา  กฤตเวทิน
6382 . ร้อยตำรวจเอกหญิง  ภัทรานิษฐ์  พิทักษ์สกุลกิตยา
6383 . จ่าสิบเอก  ยุทธนา  ปภากรณ์
6384 . นาย ยุทธนา  วรรณเวทีบุญพอ
6385 . ร้อยตำรวจโท  ฤทธิชัย  หล้าจันทร์
6386 . นางสาว ลัดดาวัลย์  รัตนบุรี
6387 . นาง วรณี  พิณเกษมจิต
6388 . นาย วสันต์  อนุมาศ
6389 . นาย วัชรพล  วัชรอำมาตย์
6390 . นางสาว วาสนา  เหมาะดี
6391 . นาย วิวัฒน์  ธัญรัตน์ศรีสกุล
6392 . นางสาว ศรีวิภา  สวนกูล
6393 . นาง ศุภรัสมิ์  เศรษฐจิรวิโรจน์
6394 . พันตำรวจตรี  สมเกียรติ  พิมพกันต์
6395 . นางสาว สุกัญญา  เสียงหวาน
6396 . นางสาว สุทธิวรรณ  พหุโล
6397 . นางสาว สุพรรณี  ไลประเสริฐ
6398 . นางสาว อรนลิน  วิจิตรกุล
6399 . นางสาว อรุณีย์  กานต์สมเกียรติ
6400 . นางสาว อุษา  รสชุ่ม
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมวิทยาประยุกต์)
6401 . นางสาว กุลตรี  สุ่นปาน
6402 . นางสาว นวลจันทร์  สุริยะพิทักษ์กุล
6403 . นางสาว เบญจมาภรณ์  ชูสังข์
6404 . นาย พลพงศ์  เชื้อจักร์
6405 . นาง มีนา  ปานทอง
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
6406 . นาย ธีระ  ชำนาญดู
6407 . นางสาว ปัญชนา  เสนาคุณ
6408 . นางสาว รัตนิศา  ศุภจัตุรัส
6409 . นางสาว ฤทัยรัตน์  เมืองแก้ว
6410 . นางสาว อภิชญา  ธิติมุทา
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
6411 . นางสาว กัณฐรัตน์  เหลืองอ่อน
6412 . นางสาว ขวัญลดา  วรนาถธนภัทร
6413 . นางสาว ชุติมา  สร้อยคีรี
6414 . นางสาว ทัชชา  สุริโย
6415 . นางสาว ปอไพลิน  ประภัสสร
6416 . นางสาว พรวิภา  เหาตะวานิช
6417 . นางสาว พัชรี  ทิมพวงทอง
6418 . นางสาว ภัทรพร  ซื่อธรรมวงศ์
6419 . นางสาว ภัทรา  สุดสาคร
6420 . นางสาว ภูษณิศา  ศิริพันธ์
6421 . นาย สิรภพ  อุปริภาพ
6422 . นางสาว สิรินภา  ปัญญาธิกวัฒน์
6423 . นาย สุทัศน์  แซ่จิว
6424 . นางสาว สุวิชา  ตรีณาวงษ์
6425 . นางสาว หทัยรัตน์  จิรรวมแสง
6426 . นางสาว อรนันท์  สมแรง
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
6427 . นาย กันย์  ชโลธรรังษี
6428 . นาย เอกพงศ์  ศรทอง
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
6429 . นางสาว กันตนา  แซ่ตั้ง
6430 . นางสาว กุลกัญญา  หุตะสิงห์
6431 . นาย จรุงวัฒน์  จรัสดำรงนิตย์
6432 . นาย จักรพงศ์  สินธุรักษ์
6433 . นางสาว ชนัญญา  ปฐมธาดาพงศ์
6434 . นาย ชาตรี  มานะเพ็ญศิริ
6435 . นางสาว ณัฐพร  เตชะพิศาล
6436 . นางสาว ดวงทิพย์  จันทร์หอม
6437 . นาย ทอมสัน  พินิจการณ์กุล
6438 . นางสาว ทิพย์ธิดา  พรโชคชัย
6439 . นาย ปฏิพัทธ์  วรโพธิพัฒน์
6440 . นาย ปฏิภาณ  เอกธีรชัยสกุล
6441 . นาย ปฐมพงษ์  ชูศรี
6442 . นางสาว ประภาพร  เมืองลี
6443 . นาย ประสงค์  สิงห์เวียง
6444 . นางสาว ปัญญพร  สุประดิษฐ
6445 . นางสาว ปาหนัน  เที่ยงบูทวี
6446 . นางสาว ปิยรัตน์  ตันเจริญ
6447 . นางสาว ปิยะดา  หาญพิทักษ์วงศ์
6448 . นางสาว ปิยะวรรณ  พันธุ์พืช
6449 . นาย พงศกร  ชาตินันทฤกษ์
6450 . นาย พร้อมพันธ์  ชูศรี
6451 . นางสาว พัชริดา  เอี่ยมสุนทรชัย
6452 . นาย พิพัฒน์  สิทธิพงศ์
6453 . นางสาว ภัทรพิมพ์  เส้งเสน
6454 . นางสาว เมฑะกา  อิทธิกุสุมาลย์
6455 . นาย ยศนนท์  พลวิเศษ
6456 . นาย รัชศักดิ์  ศิรามพุช
6457 . นางสาว วราภรณ์  เมณฑ์กูล
6458 . นางสาว วารุณี  เมฆรารัตน์
6459 . นางสาว วิชชุตา  สวนมะลิ
6460 . นางสาว ศจีพรรณ  คำจริง
6461 . นางสาว ศรีวรรณ  ประเสริฐสุข
6462 . นาย สมศักดิ์  ยศกลาง
6463 . นางสาว สุธีกานต์  ศิริประยูร
6464 . นางสาว อนงศ์นาฏ  จันทรังษี
6465 . นางสาว อัจฉราพรรณ  ขาวโต
6466 . นาย เอกพงษ์  ไพสิฐพานิชตระกูล
6467 . นาย เอกสิทธิ  เด่นดวง
6468 . นาย กุลเดช  สุทธิวรชัย
6469 . นาย จักราวุฒิ  รุ่งโรจน์
6470 . นางสาว ฐานกุล  สุวรรณมณี
6471 . นาย ฐาปกรณ์  ทองดี
6472 . นางสาว พรวิภา  วิภานราภัย
6473 . นาย พิชิตเวธน์  คำเด่นเหล็ก
6474 . นางสาว ภาธิณี  โล่ห์นิมิตร
6475 . นางสาว มณีรัตน์  อ่วมเมือง
6476 . นางสาว ศันศนีย์  ศรทัตต์
6477 . นาย สิขรินทร์  ล้อเพ็ญภพ
6478 . นางสาว สุพีชา  อาศรัยผล
6479 . นางสาว สุวีรัตน์  ชัยวิชิต
6480 . นางสาว อภิญญา  ชื่นเชย
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
6481 . นางสาว ภัทราพร  เนาวรัตน์ธนากร
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
6482 . นางสาว กนกวรรณ  นิ่มนนท์
6483 . นาย ธนพล  วรรณทอง
6484 . นาย ธรรมธาดา  ธนประสิทธิ์พัฒนา
6485 . นางสาว รวิสรา  สุทธิพล
6486 . นาย วัชชพล  บาระมี
6487 . นาย วิเศษศิษฐ์  ปฏิเวทย์
6488 . นาย สรัลธร  มีแก้ว
6489 . นางสาว สุทธิมาศ  พยัคฆ์เกษม
6490 . นางสาว สุนิตา  คงมั่น
6491 . นางสาว อรวรรณ  ช่างเพชรผล
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับสอง
6492 . นาย ก้องนภา  เจียมทวีวิบูลย์
6493 . นางสาว จันทร์นภา  เขจรศาสตร์
6494 . นางสาว ณัฐกาญจน์  ขำพ่วง
6495 . นางสาว ณัฐนรี  คล้ายสาคร
6496 . นางสาว เทียมแข  มาลา
6497 . นางสาว ธนิตา  คงปั้น
6498 . นางสาว ธัญนันท์  ฉัตรสิริวงศ์
6499 . นางสาว นนทิมา  พัชโรรส
6500 . นางสาว นภสร  ศรีสุริยชัย
6501 . นางสาว นันทิยา  อนันต์สถาพร
6502 . นางสาว นิธิกานต์  วุฒิ
6503 . นางสาว เปมิกา  อินทร์พรหม
6504 . นางสาว พัชนียา  สารัมภกุล
6505 . นางสาว พัชรียา  พันธุ์จุย
6506 . นางสาว พิชามญชุ์  ปกรณ์กาญจน์
6507 . นางสาว ภรณี  บำรุงไทยวรกุล
6508 . นางสาว ภาวินี  วีรกุลวัฒนา
6509 . นาย รัชสิทธิ์  หิรัญญาภินันท์
6510 . นางสาว ศรัณญา  มุ่งรักษาธรรม
6511 . นางสาว สลิลทิพ  ด่านวิวัฒน์
6512 . นางสาว อนัญญา  เอกสิริไตรรัตน์
6513 . นางสาว อภิญญา  ท้วมจุ้ย
6514 . นางสาว อรัชฐา  แซ่ผล
6515 . นางสาว อัจฉราวรรณ  เคนวัน
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง
6516 . นางสาว นัทธ์ชนัน  สนธิ
6517 . นางสาว เบญจวรรณ  สายศรีโกศล
6518 . นางสาว ภัคกมล  สุจิตวรงค์
6519 . นางสาว สุดารัตน์  ศรีวัฒนทรัพย์
6520 . นางสาว อภิญญา  แก้วอ่อน
6521 . นางสาว อัจฉราพรรณ  โรจนภักดี
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง
6522 . นาย วรุณ  สามารถสิริ
6523 . นางสาว ศศิพร  มานะกิจ
6524 . นางสาว สุวรรณา  ป่าโพธิ์ชัย
6525 . นางสาว อัญญรัตน์  เสริมกวินรักษ์
6526 . นาย อุกฤษ  สกนธวัฒน์
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง
6527 . นางสาว กมลรัตน์  ศรีวิเชียร
6528 . นางสาว กรองกาญจน์  อนันตศัพท์
6529 . นางสาว คนธรส  โพธิ์รักษา
6530 . นางสาว ธิติญา  ศรีเทพ
6531 . นางสาว นงรักษ์  ธงแดง
6532 . นาย นนทวัฒน์  เพ็งมาก
6533 . นางสาว บุรฉัตร  ปินกันทา
6534 . นางสาว เบญจวรรณ  ศักดาพงศานุรักษ์
6535 . นางสาว พรพิมล  แสงครุฑ
6536 . นางสาว มานิตา  แผ่เกียรติวงศ์
6537 . นางสาว วงศ์พรรณ  มานะวงศ์เจริญ
6538 . นางสาว วรนุช  ไทรแก้ว
6539 . นาย วรวิทย์  หวายนำ
6540 . นางสาว วีลีพร  สิ้มใต้ยิ้น
6541 . นาย ศุภวัฒน์  สุถิรนาถ
6542 . นางสาว สิริดา  ลายเขียน
6543 . นางสาว สิริลาภ  หมอนทอง
6544 . นางสาว สีฟ้า  แนมใส
6545 . นางสาว สุจิตรา  แสงวรรณธีระ
6546 . นางสาว สุญา  เรืองศรีชัย
6547 . นางสาว สุลาวัณย์  ทองทุ่ง
6548 . นาย อภิชาติ  คุณวัฒน์บัณฑิต
6549 . นาย อรรถสิทธิ์  เรืองศิลป์
6550 . นางสาว อรุณกมล  ธนาผลไพบูลย์
6551 . นาย อิทธิศักดิ์  ยิ้มแย้ม
6552 . นาย เอกชัย  ชินะตังกูร
6553 . นางสาว กษมา  ประวัติเมือง
6554 . นาย จิรพงษ์  พุทธเสน
6555 . นางสาว ฐานิตร์  ชะนะมา
6556 . นางสาว ณัฐกานต์  ย่งกลับ
6557 . นางสาว ณัฐวดี  บัวจงกล
6558 . นางสาว ดนุชา  ตั้งเสวีพันธ์
6559 . นาย ธนภัทร  แก้วยังจิตร์
6560 . นาย ธีรวัฒน์  เรณุมาศ
6561 . นาย ปราโมทย์  สว่างวงค์ไชย
6562 . นาย ปริญญา  แก้วคำ
6563 . นางสาว ปิยะรัฐชย์  ติยะไพรัช
6564 . นางสาว ผ่องพักตร์  สิริเวชชะพันธ์
6565 . นาย พีรภัทร  ชูชัยสิทธิกุล
6566 . นางสาว เพชรลดา  จงพิทักษ์กุล
6567 . นาย ไพรัช  ฉัตรสถาพรกุล
6568 . นางสาว ภาณิดา  บัวเพ็ชร์
6569 . นาย รณชัย  รุ่งฟ้างาม
6570 . นาย ศรายุทธ  ฤกษนันทน์
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) เกียรตินิยมอันดับสอง
6571 . นางสาว ปรียาภัทร  ศรีทรงผล
6572 . นาย ภูเบศร์  ล้ำคุณากร
6573 . นางสาว วสุธร  ศุนะนันทน์
6574 . นาย วินัย  วัฒนะ
6575 . นางสาว อสมา  ขวัญใจ
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
6576 . นางสาว คชาภรณ์  รัตนพันธ์
6577 . นาย จิรโรจน์  อรุณโรจน์
6578 . นางสาว จุรีพร  กะตะศิลา
6579 . นางสาว ชุติมา  ภิรมย์ไกรภักดิ์
6580 . นาย ธรัฐชา  พิมพิลา
6581 . นางสาว ธีรพร  ผาติไกรศรี
6582 . นาย ธีรพัฒน์  มณีไตรรัตน์เลิศ
6583 . นาย ปรเมศวร์  กัลปนาท
6584 . นางสาว พรรณภัทร  วรินทร์
6585 . นางสาว เพ็ญประภา  นวลศิลป์
6586 . นางสาว รวิปรียา  ศิลปคุณ
6587 . นาย รัฐไท  กมลวารินทร์
6588 . นาย วณัฐพงศ์  ทิพยไกรศร
6589 . นาย สกนธ์  ราศีวิสุทธิ์
6590 . นางสาว อังคณา  โสภณพงศ์พิพัฒน์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)
6591 . นางสาว กรอุมา  จิตรโอฬาร
6592 . นางสาว กองกานต์  รุจิโกไศย
6593 . นางสาว กานดา  ไชยกิจ
6594 . นางสาว กุสุมา  ปัจฉิมมะ
6595 . นางสาว จินตนา  เหมรา
6596 . นางสาว จิรภา  โชคอาภาสมบัติ
6597 . นางสาว เจนจิรา  แก่นราษฎร์
6598 . นางสาว ชลิตา  เลิศนานาวงศ์
6599 . นางสาว ชุติมา  ดีวัฒนานนท์
6600 . นาย เชิดพงษ์  ตั้งจาตุรโสภณ
6601 . นาย ธนเทพ  สัมภวะผล
6602 . นางสาว ธนิตา  เรืองสงค์
6603 . นางสาว ธัญญารัตน์  พงษ์เทพนิวัติ
6604 . นาย ธีระ  เพ็ชรภา
6605 . นางสาว เบญจวรรณ  นิลคง
6606 . นางสาว ปัทมพร  ชำนาญกล
6607 . นางสาว ปิยาภรณ์  ศรีเลิศ
6608 . นาย พงศ์เมธา  จันทร์เด่นดวง
6609 . นางสาว พรทิพย์  คุดคง
6610 . นางสาว พิมพ์ใจ  วัธนะชัย
6611 . นางสาว พิมพ์นารา  ธารบัวสวรรค์
6612 . นางสาว ภัทร์ธีมา  ประดิษฐสุวรรณ์
6613 . นางสาว ฤทัยรัตน์  ชีววุฒิพงศ์
6614 . นางสาว ลัดดาวัลย์  หาบุญมี
6615 . นางสาว วรพร  อุงอำรุง
6616 . นางสาว วรางคณา  ศรีผลิน
6617 . นาย วัชชพล  มั่งคั่ง
6618 . นางสาว วิกานดา  จันทร์เรือง
6619 . นางสาว วิลาสินี  เกษมสันต์ ณ อยุธยา
6620 . นาย วุฒิกร  ตุลวรรธนะ
6621 . นางสาว ศิริกัลยา  สุภินนพงศ์
6622 . นางสาว สุฑามาศ  ขันธจิตร
6623 . นางสาว สุธาทิพย์  กลีบบัว
6624 . นาย โสภณ  สุรเชษฏไพศาล
6625 . นางสาว โสภาดา  รัตนบัลลังก์
6626 . นางสาว อภิสิรี  คุณาพรธรรม
6627 . นาย อรรถพล  ธรรมานนท์
6628 . นาย อรรถพล  ศักดิ์เจริญเกียรติ
6629 . นาย อรุณศักดิ์  ตันติศิรินทร์
6630 . นาย อาทร  เหง่าศรี
6631 . นางสาว อุษณีย์  งามขำ
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)
6632 . นาย กนกพนธ์  เอี่ยมสกุล
6633 . นางสาว กนกพร  อยู่ศรีเจริญ
6634 . นาย กิตติภพ  จิรภาธงชัย
6635 . นาย คุณัชญ์  มั่งคั่งวิริยะ
6636 . นาย เจตน์จรัส  ประสพทรัพย์
6637 . นาย ชัยสิทธิ์  ภักดีประเสริฐ
6638 . นาย ชาญวิทย์  จรัสวชิรกุล
6639 . นาย ทวีเกียรติ  กาญจนากรกุล
6640 . นาย นภสินธุ์  เทียนทอง
6641 . นาย ปฏินันท์  ยิ่งศิวะพัฒน์
6642 . นางสาว ประพิณพร  เย็นฑูร
6643 . นางสาว พรจิตร  ทองธิว
6644 . นางสาว เพ็ญพิมพ์  นุชนารถ
6645 . นาย ภานุพงษ์  น้ำฝน
6646 . นางสาว มัทนา  สังข์วิเศษ
6647 . นางสาว รัตน์เกล้า  แก้วเรือง
6648 . นาย ลัทธวุฒิ  ใจแสน
6649 . นาย ศุภวิชญ์  พรรณสิงห์โต
6650 . นาย สิทธิพงษ์  วรธงไชย
6651 . นางสาว สุภัทรา  ธรรมโม
6652 . นางสาว อาภรณ์  สิทธิกรวนิช
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
6653 . นาย กฤษฎา  ใจสุวรรณ์
6654 . นางสาว กาญรุวรรณ  แป้นด้วง
6655 . นาย กาลัญญู  แก้วพรหมมาลย์
6656 . นางสาว ขวัญฤดี  ขวาโยธา
6657 . นางสาว จีราวรรณ  วัชรีรัตน์
6658 . นางสาว ฉัตรทิพย์  เรืองจันทร์
6659 . นางสาว ชนาพรรณ  เอกวัฒน์
6660 . นางสาว ชมพูนุช  ธนพิสุทธิ์จินดา
6661 . นางสาว ชุติมา  มิตรประทาน
6662 . นางสาว ฐัษพิชา  ผาแก้ว
6663 . นาย ณัฐพงศ์  ฟองคำสี
6664 . นาย ดนูชัย  มงคล
6665 . นางสาว นัท  คุ้มวงศ์
6666 . นางสาว ปริยาภัทร  เพชรนิติกร
6667 . นางสาว ปรีดาพร  สุวรรณดิลก
6668 . นางสาว ปาริชาติ  เอ้สว่าง
6669 . นางสาว ปิยะนันท์  นาราษฎร์
6670 . นาย พงศกร  อัครมณี
6671 . นางสาว พรภัสร์กุล  จตุรงค์วราสิริ
6672 . นางสาว พรรณฑิภา  ศรีจันทร์
6673 . นางสาว ภัทราวดี  ปรีชากาศ
6674 . นางสาว ยศวดี  อรุณรัตน์
6675 . นางสาว รัตนาพร  กันทัด
6676 . นางสาว รุ่งทิวา  นาวีเสถียร
6677 . นางสาว ลักขณา  แก้วแดง
6678 . นางสาว วรรณิศา  แสงโรจน์
6679 . นาย วสุธา  ตันติปิธรรม
6680 . นางสาว สิริมา  บุตรสุทธิวงศ์
6681 . นางสาว สุนิสา  ขุนทอง
6682 . นางสาว สุพรรษา  แสนบุรี
6683 . นาย อภิชาติ  ทองนุ่ม
6684 . นางสาว โอปอ  บัวดี
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
6685 . นางสาว กนกกาญจน์  พรหมทอง
6686 . นางสาว กนกวรรณ  นรดี
6687 . นาย กรกฤต  กิตติวัฒน์
6688 . นางสาว กรรัมภา  วงษ์สิงห์
6689 . นาย โฆษิต  ชุมปลา
6690 . นาย จักรพงศ์  อาชววาณิชกุล
6691 . นางสาว จุฑาทิพ  บุญยะกาญจน์
6692 . นางสาว ชมัยพร  ศาลาสุข
6693 . นางสาว ฐิติการ  ธนสมบัติไพศาล
6694 . นาย ณรงค์ฤทธิ์  คัมภีร์
6695 . นางสาว ดวงธิดา  สายสุข
6696 . นาย ทศพร  เตราชูสงค์
6697 . นาย ธนวัฒน  วิไล
6698 . นาย ธนากร  หอมจันทร์
6699 . นาย ธวัชชัย  พลามิตร
6700 . นางสาว ธัญภรณ์  มณีเนตร
6701 . นาย ธันวา  ศรีสวัสดิ์
6702 . นาย ธีร  ผาสุกจิตธรรม
6703 . นางสาว นิษฐกานต์  นภนที
6704 . นาย ปวีณ  ยูถนันท์
6705 . นางสาว พัชนีวรรณ  ร่องซ้อ
6706 . นางสาว พัณณ์ชิตา  ภัทรณัฐเศรษฐ์
6707 . นาย พันธมน  ศุกรินทร์
6708 . นาย พีระ  ทรงวรรณายุทธ์
6709 . นางสาว เพราพิลาศ  ภัทรณัฐเศรษฐ์
6710 . นางสาว ไพลิน  ทิพย์มงคล
6711 . นาย ภควัต  พรหมเพ็ญ
6712 . นางสาว ภิญญดา  เลิศมงคล
6713 . นาย มนตรี  จอมพันธ์
6714 . นาย วรชัย  วิภวพงศ์
6715 . นางสาว วิไลพร  เรืองทอง
6716 . นางสาว ศิรินันท์  อนันตชาติ
6717 . นาย สิทธิรัฐ  วัฒนาบรรจงสุข
6718 . นางสาว เสาวภา  คุณอักษร
6719 . นางสาว อชิรญา  อุรารุ่งโรจน์
6720 . นางสาว อัญชลี  แสงจิยะพันธุ์
6721 . นางสาว กชกร  รัตนพิทย์
6722 . นางสาว กิ่งกาญจน์  นามบุญลา
6723 . นางสาว กีรติ  นุตจรัส
6724 . นางสาว กุมุทมาศ  ตันตระกูล
6725 . นางสาว กุลธิดา  โฆษิตสกุล
6726 . นางสาว เขมิสรา  บุตรนาค
6727 . นางสาว จริยาภรณ์  จรูญรุ่งทวี
6728 . นางสาว ชญานันท์  วิริยะเสถียร
6729 . นางสาว ชนรรถพร  มลิพันธุ์
6730 . นาย ชลสรรค์  เขียวร้อง
6731 . นาย ชาคร  สุวรรณะชฎ
6732 . นางสาว ชุลีพร  แซ่ฮั่น
6733 . นาย โชค  จิตรมาส
6734 . นางสาว ฐิตารัตน์  แขขุนทด
6735 . นางสาว ณฤนันท์  โบตระกูล
6736 . นาย ณัฐพงศ์  กนกวรพรรณ
6737 . นาย ณัฐวุฒิ  บุญพรพิเชษฐ์
6738 . นาย ณัฐวุฒิ  พรายพรรณ
6739 . นางสาว ณิชากานร์  มาพินิจ
6740 . นางสาว ดนูนุชยา  ภูมิรัตนไพศาล
6741 . นางสาว ตวงพร  เกตุสมบูรณ์
6742 . นางสาว ตวงพร  ตัณฑลีลา
6743 . นาย ตามิร  มีหิรัญ
6744 . นาย โตน  นาโคศิริ
6745 . นาย ถิรัต  คุณานิธิพงศ์
6746 . นางสาว ทิพย์อาภา  รัตนโชติ
6747 . นางสาว ธนพร  ดลภักนิยมกุล
6748 . นางสาว ธนศธร  พัฒนะมหินทร์
6749 . นางสาว ธนาทิพย์  สุวินชรัตน์
6750 . นาย ธีระยุทธ  กองแก้ว
6751 . นาย นที  ธรรมพัฒน์พงศ์
6752 . นางสาว นภัสวรรณ์  จันทร์สุวรรณ
6753 . นาย นโม  สัตย์ศรี
6754 . นางสาว นยนา  ไกรฤกษ์
6755 . นาย นล  พลูวังกาญจน์
6756 . นางสาว น้ำฝน  ตองติดรัมย์
6757 . นาย นิธิบดี  กูรมะสุวรรณ
6758 . นาย ปกรณ์  เลิศบุญเหรียญ
6759 . นางสาว ปฐมา  นิรมร
6760 . นางสาว ปนิตา  ปฐมมาณิศ
6761 . นาย ปริญญา  ดลเสมอ
6762 . นาย พชรกนก  คุ้มภิญโญ
6763 . นาย พรนรินทร์  สิงห์นิล
6764 . นาย พลกฤษณ์  อัศววราตระกูล
6765 . นางสาว พีรยา  เวียงเพิ่ม
6766 . นาย พีระพัฒน์  เอี่ยมสำอางค์
6767 . นางสาว พุทธิดา  ลีลาศิลปศาสน์
6768 . นางสาว ภัทรพร  กมลเวชช์
6769 . นาย ภาณุพงษ์  ตราชู
6770 . นางสาว ภาริสรา  ทิพากร
6771 . นางสาว มัญชุรัศมิ์  เถื่อนสุคนธ์
6772 . นางสาว มัณฑนา  เตียวเจริญโสภา
6773 . นางสาว เมธ์วดี  หริรักษ์ไพบูลย์
6774 . นาย ยุทธนา  วังวสุ
6775 . นางสาว เยาวลักษณ์  สาเกตุ
6776 . นางสาว ระวีกานต์  ชุมปัญญา
6777 . นาย รัฐพัชร์  มั่นเกษวิทย์
6778 . นางสาว วรรณนิศา  อ่อนสม
6779 . นางสาว วราภรณ์  ตังควัฒนา
6780 . นาย วรุตม์  มะกรูดทอง
6781 . นางสาว วลัยพร  กฤตเมธาวี
6782 . นาย วศิน  ขันธสิทธิ์
6783 . นาย วศิน  นวศีลวัตร์
6784 . นาย วสุ  วิศาลาภรณ์
6785 . นาย วัชรพล  ยงวณิชย์
6786 . นางสาว วิภารัตน์  หาญสวัสดิ์
6787 . นาย วิริทธิ์พล  ภัทรธีรทิพย์
6788 . นางสาว ศศิรา  สายศร
6789 . นาย ศิรธัช  โสภณหทัยกุล
6790 . นาย ศิวภาคย์  นาคทั่ง
6791 . นาย สยุมภู  อมรภัทรศิลป์
6792 . นางสาว สิรินพร  พิมลวิชยากิจ
6793 . นางสาว สิริมา  มัธยมนันท์
6794 . นาย อรรถพล  บุญชู
6795 . นางสาว อัญญรัตน์  นทีทอง
6796 . นางสาว ไอรดา  ไปมูลเปี่ยม
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
6797 . นางสาว กนกวรรณ  น้ำเพ็ชร
6798 . นางสาว กมลวรรณ  สังฆรัตนะ
6799 . นาย กฤษฎี  พวงประยงค์
6800 . นางสาว กานต์ชนก  วงศ์ประเสริฐกุล
6801 . นางสาว กุลธิดา  ศรีประยูร
6802 . นางสาว คณิศพร  ชัยยศ
6803 . นางสาว จรรยา  เพชรรอด
6804 . นาย จิรัฐ  โพธิศัพท์สุข
6805 . นาย ชลทิตย์  ชัยคงดี
6806 . นางสาว ชุตินธร  สุวรรณมณี
6807 . นาย เชาว์วรรธน์  เมฆจริยาวัณย์
6808 . นางสาว ญาณิน  เปี่ยมศุภทรัพย์
6809 . นาย ณัฏฐ์พัฒน์  นนทชัย
6810 . นาย ณัฐกิตติ์  การสมทรัพย์
6811 . นางสาว ณัฐวดี  รูปสงค์
6812 . นาย ธีรติร์  บรรเทิง
6813 . นางสาว ปริมปรางค์  ด่านกิตติภากูล
6814 . นางสาว ปัณฑา  มานะกิจเจริญ
6815 . นาย เปรมอนันต์  เนตรคำ
6816 . นางสาว ภัทริกา  สุวรรณ์ทวีกุล
6817 . นาย ภิญโญ  ทับทอง
6818 . นาย มนัสกร  ศิริประพนธ์โรจน์
6819 . นาย วัฒนชัย  เพชรมณี
6820 . นางสาว วาลิกา  ทองประมูล
6821 . นาย ศรายุทธ  ทางธรรม
6822 . นางสาว ศิริพร  แสงทอง
6823 . นางสาว ศุลีวรรณ  ชื่นจินดา
6824 . นาย สุทธิเกียรติ  จันต๊ะคาด