คณะมนุษยศาสตร์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา)
3786 . นาย กฤษฎา  ดาวเรือง
3787 . นางสาว กิติมา  ทวนน้อย
3788 . นางสาว งามตา  นันทขว้าง
3789 . นางสาว ณัฐนรี  รัตนสวัสดิ์
3790 . นาย บัญชา  อาษากิจ
3791 . นาง พรสวรรค์  จันทะวงศ์
3792 . นาย สุทธิลักษณ์  ธุวสินธุ์
3793 . นาย อภินันท์  รักนิ่ม
3794 . นางสาว กุลธิดา  นาคะเสถียร
3795 . นาย สราวุธ  โรจนศิริ
3796 . นาย อาทิตย์  โพธิ์ศรีทอง
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา)
3797 . นาย สำเนียง  วรรณทอง
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
3798 . นางสาว จริยา  จันทร์ดวง
3799 . นางสาว จอมขวัญ  สุทธินนท์
3800 . นาย นภัทร  อังกูรสินธนา
3801 . นางสาว บุษรา  วงศ์พงศ์เกษม
3802 . นางสาว ปทุมวดี  ล้ำเลิศ
3803 . นางสาว ภาวิณี  พนมวัน ณ อยุธยา
3804 . นางสาว มณฑาทิพย์  เรืองแก้ว
3805 . นางสาว สิริภัทร  พรหมราช
3806 . นางสาว สุรางคนา  พลนรัตน์
3807 . นาย แก้ว  กาแก้ว
3808 . นาง ดวงเดือน  ศรีวัฒนทรัพย์
3809 . นางสาว ดารณี  ใจเย็น
3810 . นางสาว ภัทรินทร์  ทยะราษฎร์
3811 . นาง ลักษณีวไล  ภูษาวิโศธน์
3812 . นาย วิฆนาย  ดีสุวรรณ
3813 . นาง ศศนันท์  ยิ่งสุข
3814 . นางสาว ศิขรินทร์  แสงเพชร
3815 . นางสาว สาวิตรี  พฤกษาชีวะ
3816 . นางสาว อนงค์  จันทรวงศ์
3817 . นางสาว อุดมลักษณ์  ระพีแสง
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
3818 . นาย ดีเลิศ  ศิริวารินทร์
3819 . นางสาว น้ำฝน  ผลพานิช
3820 . นางสาว พัชรา  อัมพวานนท์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ)
3821 . นางสาว ชินานาฎ  มงคลจักร์
3822 . นาง ฐิตาภรณ์  เม็กจิโอลาโร
3823 . นางสาว นุทรี  มงคล
3824 . นาย ประสิทธิ์  อิงคนันท์
3825 . นางสาว วริยา  ปฏิมาประกร
3826 . นางสาว นิภา  ปีติศรีพันธุ์
3827 . นางสาว พิมพ์พร  หารสกุล
3828 . นางสาว สุชาดา  ธีรานุตรานนท์
3829 . นางสาว สุภาพร  หนูกิจ
3830 . นางสาว สุมาพร  โอคง
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วรรณคดีไทย)
3831 . นางสาว ดุษฎี  แซ่ตัน
3832 . นางสาว ทิพพวรรณ  บุญส่งเจริญ
3833 . นาย ปรัชญา  ปานเกตุ
3834 . นางสาว พรพรหม  บุญถนอม
3835 . นางสาว พัชรินทร์  มหิทธิกร
3836 . นาย วิทยา  พุ่มยิ้ม
3837 . นางสาว สุภา  พูนผล
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การเดินทางและท่องเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3838 . นางสาว นลินี  สุกาญจนโชติ
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3839 . นางสาว อรัญญา  ศิริคำรณ
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีไทย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3840 . นางสาว ฐานิดา  พรหมโชติ
3841 . นางสาว รักษ์ชนก  หนูหวาน
3842 . นาย ราชันย์  เผื่อนกระโทก
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3843 . นางสาว ปิยะวรรณ  อภิฤทธิ์ณรงค์
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3844 . นาย ฐาปกรณ์  คล้ายทอง
3845 . นางสาว เพ็ญพร  เฉวียงภพ
3846 . นางสาว ภาวิตา  สุวจิตตานนท์
3847 . นางสาว วิชชุวรรณ  สัตย์สมบูรณ์
3848 . นางสาว สุนทรี  ไพศาลพิสุทธิ์
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3849 . นางสาว ชาญพิชา  ยาณุ
3850 . นางสาว ฐิติรัตน์  วิทิตพันธ์
3851 . นางสาว ณัฏฐา  พิรุณสวรรค์
3852 . นาย ปริญญ์  ลี้ประเสริฐ
3853 . นางสาว พลอยจันทร์  ลิ่วสุนทร
3854 . นางสาว วนัสนันท์  ตานี
3855 . นางสาว สุนทรี  โชติดิลก
3856 . นางสาว อลิสา  ทองตัน
3857 . นางสาว อัญชลี  หวังชูชอบ
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3858 . นางสาว ณัฐพร  ยืนยง
3859 . นางสาว นรารัตน์  วชิรมนาภรณ์
3860 . นางสาว เสาวลักษณ์  ภิญโญ
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3861 . นาย สมศักดิ์  แก่นจันทร์
3862 . นางสาว สิรณา  หาญวงศ์ฤทธิ์
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3863 . นางสาว ขจรวรรณ  ไตรรัตนเจริญชัย
3864 . นางสาว วนิดา  ระจิตวิทย์
3865 . นางสาว วารุณอร  สุพรรณานนท์
3866 . นาย อาทิตย์  นิ่มนวล
3867 . นาย เอกพล  สุวรรณแสง
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดีไทย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3868 . นางสาว วิลาสินี  อินทวงศ์
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดีอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3869 . นางสาว จันทร์รัตน์  ทายาทสุวรรณ
3870 . นางสาว ศศิธร  เทวศักดิ์รักษา
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3871 . นางสาว จารุดา  ชีวาสุขถาวร
3872 . นางสาว ปฏิมาพร  แซ่โค้ว
3873 . นางสาว ลัษมา  พุ่มอิ่ม
3874 . นางสาว วันวิสาข์  เพ็ญสันติ
3875 . นางสาว สุวรรณา  ศรีนุตพงษ์
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การเดินทางและท่องเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับสอง
3876 . นางสาว ศิริรักษ์  วงษ์อินทร์
3877 . นางสาว สุพงศา  สุวรรณศรี
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) เกียรตินิยมอันดับสอง
3878 . นางสาว ชนิสา  ปุนภพถาวร
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก) เกียรตินิยมอันดับสอง
3879 . นางสาว ดนตรา  กันเขตต์ภัย
3880 . นาย ปฏิภาณ  พูลสวัสดิ์
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีไทย) เกียรตินิยมอันดับสอง
3881 . นางสาว หัสดี  ศรีวิลัย
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) เกียรตินิยมอันดับสอง
3882 . นาย กรีฑาพล  มะลิทอง
3883 . นางสาว จตุพิธ  ยังบรรเทา
3884 . นางสาว ฐิติวรรณ  อะดุงเดชจรูญ
3885 . นางสาว ธนัดดา  ธวัชบัณฑิต
3886 . นางสาว นวพรรณ  ปานทิม
3887 . นาย ศิริวัฒน์  โปษะยานนท์
3888 . นางสาว สุดคนึง  สมุทรแสง
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) เกียรตินิยมอันดับสอง
3889 . นาย กัมปนาท  รักษ์ชน
3890 . นางสาว จิราวดี  เจนจิตรวาณิช
3891 . นางสาว ชลิตา  ขวัญสิริกุล
3892 . นางสาว ธนาภา  ขมะสุนทร
3893 . นางสาว พนิดา  ลิ้มน้ำคำ
3894 . นางสาว พรรัตน์  ทองเลิศ
3895 . นางสาว ภัทรา  วิจิตรจามรี
3896 . นาย ภาณุวัฒน์  ด่านวรรณกิจ
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับสอง
3897 . นางสาว กฤติมา  เมฆานนท์ชัย
3898 . นางสาว กุสุมา  สุขประเสริฐ
3899 . นางสาว ขัตติยา  ศุภเกตุ
3900 . นางสาว ปัญจรี  ทองทั่ว
3901 . นางสาว ปิยณัฐ  สุนทรประเสริฐ
3902 . นางสาว พลอยรานี  ฉิมพาลี
3903 . นาย ยุรนันท์  เขียวมา
3904 . นางสาว รัตนาพร  บรรจงหาญ
3905 . นางสาว วรรณญา  ผ่องใยดี
3906 . นางสาว วาสนา  โชติวุฒิพัฒนา
3907 . นางสาว วิภาวี  โจมพรม
3908 . นางสาว วิมลวรรณ  เชี่ยวพิมลพร
3909 . นาย วุฒินันท์  แก้วจันทร์เกตุ
3910 . นางสาว สุวจี  มั่นจีน
3911 . นางสาว หทัยรัตน์  ไกรรักษ์
3912 . นางสาว อภิญญา  อู่สุวรรณ
3913 . นางสาว อรชา  รัตนนาถถาวร
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) เกียรตินิยมอันดับสอง
3914 . นางสาว กฤติยา  มุกปักษาเจริญ
3915 . นางสาว ฤดี  ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์
3916 . นางสาว ศาสตรี  ทัพศาสตร์
3917 . นางสาว อรปารียา  สุระมณี
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน) เกียรตินิยมอันดับสอง
3918 . นางสาว ธารทิพย์  เขียนชานาด
3919 . นางสาว สุภากาญจน์  เพ็ชรล่อเหลียน
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับสอง
3920 . นางสาว นริศรา  เย็นประเสริฐ
3921 . นางสาว นิโลบล  โพธานนท์
3922 . นางสาว ปวีณนุต  อุรเคนทร์
3923 . นางสาว เพ็ญนภา  วีรวณิชชา
3924 . นางสาว วราภรณ์  ดวงพระทัย
3925 . นางสาว วิภาดา  ขัตติมะ
3926 . นางสาว อัมพาทิพ  สถิตโชติ
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดีไทย) เกียรตินิยมอันดับสอง
3927 . นางสาว ชนิตตา  โชติช่วง
3928 . นางสาว สุวิดา  จันทรคร
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดีอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับสอง
3929 . นาย จิโรตถ์  คุ้มโหมด
3930 . นาย ณัฐ  อมรบวรวงศ์
3931 . นางสาว ดวงเพ็ญ  มนัสวีกุล
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) เกียรตินิยมอันดับสอง
3932 . นางสาว จุฑารัตน์  สุกระสูยานนท์
3933 . นางสาว ชาลินี  หะริณสุต
3934 . นาย ไพรัช  คุ้มวัน
3935 . นาย ภานุพงศ์  สุขโรจน์นิรันดร์
3936 . นางสาว อุษณีย์  แซ่จิว
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การเดินทางและท่องเที่ยว)
3937 . นางสาว กาญจนา  เกตุสะอาด
3938 . นางสาว เกศินี  วงศ์สังข์
3939 . นางสาว จมรพรรณ  พรจตุรพรหม
3940 . นางสาว จิตติมา  ขำเหลือ
3941 . นางสาว จุฑามาศ  นุ่มศรี
3942 . นางสาว ณัฏฐวันต์  วงค์สุวรรณ
3943 . นางสาว นพศร  ตั้งเจริญ
3944 . นางสาว นันท์มนัส  ศุภประภาวณิชย์
3945 . นางสาว บุศราภรณ์  มาเจริญ
3946 . นาย พงศธร  วีระจิตต์
3947 . นางสาว ไพจิตร  สุภาพ
3948 . นางสาว ภาวินี  ตุงคะสมิต
3949 . นางสาว มณฑกานติ์  ภาคพูล
3950 . นางสาว ฤทัยรัตน์  มณีกุล
3951 . นาย วินิจ  แซ่เจื้อง
3952 . นาย วิริยะ  จีระเสมานนท์
3953 . นางสาว ศรีกาญจน์  เลขาวิจิตร
3954 . นางสาว สาธิดา  อนุชิตจินดาวงศ์
3955 . นางสาว สุนิสา  โชนุพันธ์
3956 . นางสาว อรวรรณ  ลือวงศ์โอภาส
3957 . นางสาว อัญชลี  เอมสอาด
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)
3958 . นางสาว กนกพรรณ  ฐิตเมธ
3959 . นางสาว เจสซิก้า  คูนี่
3960 . นางสาว ชื่นสุมน  ทรงมั่นสถาพร
3961 . นางสาว ชุตาภรณ์  กิกสันเทียะ
3962 . นาย โชติวุฒิ  ผลประสิทธิ์
3963 . นางสาว ญาวดี  รสศิริ
3964 . นางสาว ณัชชา  เตียวตำหนัก
3965 . นางสาว ณีรนุช  ต๊ะปินตา
3966 . นางสาว นภาลัย  เตียวรุ่งเรืองชัย
3967 . นางสาว นาตยา  เทียมเมือง
3968 . นางสาว ไพลิน  จรัสวัฒนาวรรณ
3969 . นางสาว ภรภัค  เตชะวัชรนันท์
3970 . นางสาว ภัทรนัทธ  ปาลิตานันท
3971 . นางสาว มนัญญา  เหลืองตรีโรจน์
3972 . นางสาว มานิตา  ทรัพย์เลิศปัญญา
3973 . นางสาว วนี  สุมานัด
3974 . นาย วรภัทร  พรประเสริฐสม
3975 . นางสาว วรินทร์  โชควาณิชย์พงษ์
3976 . นางสาว วัชราภรณ์  ศรีศักดิ์วรชัย
3977 . นางสาว วัลลรี  คล่องวิชา
3978 . นาย วิษณุ  จรูญศิริเสถียร
3979 . นางสาว ศิวาพร  รุ้งกมลพันธ์
3980 . นางสาว สาวิตรี  สุภาวุฒิ
3981 . นางสาว สุนัดดา  สุกประเสริฐ
3982 . นาย อมร  เชิงรุ่งโรจน์
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก)
3983 . นาย กฤตบุญ  สวัสดิสุข
3984 . นาย กันต์ฤทธิ์  สวัสดิสุข
3985 . นางสาว จิตเกษม  พูลคุณานุกูร
3986 . นาย ชัชเวทย์  เมฆวิมล
3987 . นาย ชัยวัฒน์  แก้วสอาด
3988 . นาย ฐากูร  อัศวพิศิษฐ์
3989 . นาย ธนาณัติ  กันสัย
3990 . นางสาว ประวีณา  โภควณิช
3991 . นางสาว ปัณฑิตา  เตชทตโร
3992 . นาย ปิยะวิทย์  ขันธศิริ
3993 . นาย วรพัฒน์  ไชยชมพู
3994 . นาย ศุภนาถ  คุณากรจิตติรักษ์
3995 . นางสาว สุคนธรส  ไทยยืนวงษ์
3996 . นาย สุภัทร  อารีวัฒนา
3997 . นางสาว อุษา  โชติแช่มช้อย
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีไทย)
3998 . นาย ชมชนม์  สุกาญจน์
3999 . นาย ณพพงศ์  พุ่มภักดี
4000 . นางสาว บุษราพรรณ  ทองอ่อน
4001 . นาย ศุภกิจ  ทับบรรจง
4002 . นางสาว สมใจ  ล่องพริก
4003 . นางสาว อัจฉราพรรณ  บำรุงโลก
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา)
4004 . นางสาว ชุตินันท์  ประชานุกูล
4005 . นาย ธนิต  ขจรเงิน
4006 . นางสาว ผ่องเพ็ญ  ลิ้มรสธรรม
4007 . นาย พาคุณ  คงประพันธ์
4008 . นาย ภัทร  เลาคำ
4009 . นางสาว รวีวรรณ  ธีรวโรดม
4010 . นาย ศรีรัตน์  ดงบัง
4010 A . นางสาว ศุภลักษณ์  เวียนทอง
4011 . นางสาว ศรีรัตน์  ธรรมมะธะโร
4012 . นางสาว สุภิญญา  ยะคะนอง
4013 . นางสาว สุรีวรรณ  ดีซวง
4014 . นาย โสภัณ  ศรีทองนาก
4015 . นาย อายุวัฒน์  ค้าผล
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
4016 . นาย ดิเรกฤทธิ์  วุฒิทวีพัฒน์
4017 . นางสาว นวพร  สุขทัพภ์
4018 . นาย นิวัฒน์  ชินสมุทร
4019 . นางสาว ปิญชาน์  สาเกตุ
4020 . นางสาว พรชนก  จิตคะเนการ
4021 . นางสาว ลักษมี  กองชัยมงคล
4022 . นางสาว ศุภณัฏฐ์  พิสัยพันธ์
4023 . นางสาว สมฤทัย  สุทธิยั่งยืน
4024 . นางสาว สุภวรรณ  อรุณวัฒนชัย
4025 . นางสาว หทัยกาญจน์  โชคชูวัฒนาเลิศ
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)
4026 . นางสาว จิราวรรณ  รุ่งศรีพัฒนพร
4027 . นางสาว เจนจิรา  เกตุชรา
4028 . นางสาว ชญานี  เสมมีสุข
4029 . นางสาว นันทนา  อชินานนท์
4030 . นางสาว พิมพ์ใจ  ประนต
4031 . นางสาว ภาไพลิน  ศรีทองเกิด
4032 . นางสาว มณิศา  ไหวพริบ
4033 . นางสาว รัญชยา  พงษ์พิพัฒน์
4034 . นางสาว อรณิชา  ลิมศิริ
4035 . นางสาว อสมาภรณ์  ลิมปเสนีย์
4036 . นางสาว อัญชลี  มณีแสง
4037 . นางสาว อัญภา  สว่างดาว
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
4038 . นางสาว กนกวรรณ  โชติจิรกาล
4039 . นาย กิตติพงษ์  จันทร์เทศ
4040 . นางสาว เกษณี  นาคเกิด
4041 . นางสาว จันฑิมา  อยู่พัฒนา
4042 . นางสาว จารุวรรณ  กลับบุญมา
4043 . นางสาว ณัฐริกา  บริบูรณ์
4044 . นาย ณัฐวุฒิ  เกียรติเลิศพงศา
4045 . นางสาว นาฎนดา  เฮงธนารักษ์
4046 . นางสาว เนตติกา  ปัทมวิภาค
4047 . นาย พลสิทธิ์  เมฆรักษาวนิช
4048 . นางสาว พิมพ์ชนก  ถือธรรม
4049 . นางสาว เพชรรัตน์  ลุ่มร้อย
4050 . นางสาว เพ็ญพิชญา  พัดทอง
4051 . นางสาว ภัทราพร  พันธ์สิวกานต์
4052 . นางสาว มีนามาศ  อารมณ์สว่าง
4053 . นางสาว รัตติกร  รัตนเจริญ
4054 . นางสาว วรรณวรา  สุทธิศักดิ์
4055 . นางสาว วรากุล  จอสูงเนิน
4056 . นางสาว ศิริรัตน์  คล้ายโพธิ์ทอง
4057 . นางสาว สิตานัน  แซ่ตั้ง
4058 . นาย สุภกิตติ์  ติวานนท์
4059 . นาย อกนิษฐ์  คิ้วเจริญ
4060 . นางสาว อนุสรา  คงกะพัน
4061 . นาย อโนชัย  พิทักษ์ศักดิ์
4062 . นางสาว อรสิรี  กำแพงทอง
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส)
4063 . นางสาว ชนาติ  พงศ์ธรพิสุทธิ์
4064 . นางสาว ชมพูเนกข์  ทีเจริญ
4065 . นางสาว เต็มสิริ  ศุภรางกูร
4066 . นางสาว ทิพย์อาภา  บุญช่วย
4067 . นางสาว นภัสพร  แซ่โค้ว
4068 . นางสาว ประลาลี  ลอยเอี่ยม
4069 . นางสาว ประสิตา  เติมประทีป
4070 . นางสาว พุธิตา  ชัชวาลา
4071 . นางสาว ไพลิน  แช่มจันทร์
4072 . นางสาว วิจิตรา  ยงยุทธอำไพ
4073 . นางสาว ศราวดี  กระจ่างลิขิต
4074 . นางสาว สโรชา  เฉลิมสุข
4075 . นางสาว อรดา  อุ่นให้ผล
4076 . นางสาว อรนุช  คงธนจิตติภักดี
4077 . นางสาว อัญชุลี  ทวีชัยวัฒน์
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน)
4078 . นางสาว เกวลี  กมลวัฒน์
4079 . นางสาว ธนันท์พร  โอสถานันต์กุล
4080 . นางสาว ธาสินี  ทองอ่อน
4081 . นาย นฤดม  แย้มพงษ์
4082 . นางสาว นวรัตน์  คงชาญศิริ
4083 . นางสาว นารดา  รุธิรโก
4084 . นางสาว ปัทมพรรณ  บุญมี
4085 . นางสาว พัชรธร  ฉิมเอนก
4086 . นาย พิสิฐ  สุธีโร
4087 . นางสาว มยุรี  พึ่งแย้ม
4088 . นางสาว รตวรรณ  บุญประคอง
4089 . นางสาว วันเพ็ญ  เมฆขลา
4090 . นางสาว วาฮิดา  ศาสน์สันติวงศ์
4091 . นางสาว วิญญ์รวี  ช่อวิเชียร
4092 . นาย สุกฤษฏิ์  ผ่องคำพันธุ์
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
4093 . นางสาว เก็จกนก  เกิดผล
4094 . นางสาว เกศรินทร์  รอดพึ่งผา
4095 . นาย คณิศ  มหิทธิมหาวงศ์
4096 . นางสาว ชลชา  ธงชัย
4097 . นางสาว ธัญพร  ธนพงศ์พิพัฒน์
4098 . นางสาว นริศรา  เตชะธนะวัฒน์
4099 . นางสาว นิศาชล  เทพสุวรรณ์
4100 . นางสาว นิศานาถ  จินดาศิริ
4101 . นางสาว ปาริฉัตร  ตั้งสวัสดิรัตน์
4102 . นางสาว ปิยพัชร์  แซ่โง้ว
4103 . นางสาว ปิยะนุช  ชัยสิริรุ่งเรือง
4104 . นางสาว รวิวรรณ  ริ้วทวี
4105 . นางสาว รัตนา  ขวัญมา
4106 . นางสาว รัตนาภรณ์  หงสกุล
4107 . นางสาว ลลิตวรรณ  มีแก้ว
4108 . นางสาว วรณี  จันทสุวรรณสิน
4109 . นางสาว วัชราพรรณ  รตินิมิตธรรม
4110 . นางสาว วิวัสวัน  เปล่งวิทยา
4111 . นาย วีระชัย  บุญเกียรติบุตร
4112 . นาย ศศิวงศ์  ศรีสุรัตนากร
4113 . นางสาว สุจิตรา  อินทุประภา
4114 . นางสาว เสาวลักษณ์  หวังหยิบกลาง
4115 . นางสาว อรนุช  ชำนาญ
4116 . นางสาว อัชฌา  ศิริโภคากิจ
4117 . นางสาว อาภากร  เอกปัญญากุล
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดีไทย)
4118 . นางสาว กมลชนก  เจริญศิริ
4119 . นาย นิธินัย  ส่งสมบูรณ์
4120 . นางสาว นิธิวดี  ดารากร ณ อยุธยา
4121 . นางสาว บุญญวรรณ  เกษสุวรรณ์
4122 . นางสาว พรสิริ  พัศดุรักษา
4123 . นางสาว ภัทรวดี  มูลชารี
4124 . นางสาว ภัทรา  มหามงคล
4125 . นางสาว ภัทรานี  ฐิติกาล
4126 . นางสาว มณสาร  ภู่ตระกูล
4127 . นางสาว รัชนู  สิริเพชรชัยสิริ
4128 . นางสาว ลลิตา  แพทย์เจริญ
4129 . นางสาว วนิดา  เขมะจิตพิชิต
4130 . นางสาว วรรณวิสาข์  อมาตยกุล
4131 . นางสาว วรารี  เกาะกายสิทธิ์
4132 . นางสาว สริศรา  แสงอรุณ
4133 . นางสาว สิเพ็ญ  รพีมนัส
4134 . นางสาว สุชีรา  เลียงวีระเดช
4135 . นางสาว สุทธิดา  กาญจนะผลิน
4136 . นางสาว อสมาภรณ์  ย่านเดิม
4137 . นางสาว อัมไพวรรณ  แสงนาค
4138 . นาย อาพันธ์ชนก  แสงประเสริฐ
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดีอังกฤษ)
4139 . นางสาว จิรวรรณ  วงศ์ไทย
4140 . นางสาว จุฑาภา  วงศ์พันธุ์
4141 . นางสาว นริศรา  ศิริมงคล
4142 . นางสาว นันทนัช  ดีเมือง
4143 . นาย ปณัสย์  รัตนถิตะกุล
4144 . นางสาว พิมเดือน  อินทรบุญ
4145 . นางสาว มัชฌิมา  สุริยารังสรรค์
4146 . นางสาว ยิหวา  พุทธจง
4147 . นางสาว รุ่งฤดี  สังข์เพชร
4148 . นาย เอกสิทธิ์  แซ่เตียว
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)
4149 . นางสาว กติกา  เจริญสม
4150 . นางสาว กมลเนตร  วุฒิจำนงค์
4151 . นางสาว กมลวรรณ  สิงหโรจนากุล
4152 . นาย คณิต  เจียรทัศนประกิต
4153 . นางสาว คนึงนิจ  กลีบมณี
4154 . นางสาว ชนิศา  ศรีวัฒนวรชัย
4155 . นาย ชโลธร  นวนทอง
4156 . นางสาว ฐิติรมย์  ศรีสมบูรณ์
4157 . นางสาว ณัฐชยา  ปุจฉาการ
4158 . นางสาว นิชา  ชาตรูประชีวิน
4159 . นางสาว ปิยวรรณ  สุกิจเจริญผล
4160 . นางสาว พรทิพา  เชยงาม
4161 . นางสาว พรรณรัตน์  จันทระโยธา
4162 . นางสาว มาฆมาศ  เทพา
4163 . นางสาว ยุวภา  ภู่เจริญ
4164 . นางสาว วารุณี  ศรีโปดก
4165 . นางสาว วีรยา  อยู่ศุข
4166 . นางสาว ศิริอร  ไทยศิรินิยม
4167 . นาย สมพล  เลิศมนัสวงษ์
4168 . นาย อธิป  วิเศษมงคลชัย
4169 . นางสาว อินทิรา  ศรีอำนวย