นางสาวพัชราภรณ์ สัจจวาที

นางสาวพัชราภรณ์ สัจจวาที

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Miss Patcharaporn Satjawatee