จำนวนนิสิตทั้งหมด

ระดับปริญญาตรี จำแนกตามชั้นปี 2559
จำแนกตามระดับการศึกษา และแผนการศึกษา 2559

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

จำแนกตามระดับการศึกษา และแผนการศึกษา 2558
จำแนกตามระดับการศึกษา ประเภทโครงการ และกลุ่ม 2558

จำนวนนิสิตใหม่

ระดับปริญญาตรี จำแนกตามประเภทการรับเข้า 2559
จำแนกตามระดับการศึกษา และแผนการศึกษา 2559
จำแนกตามระดับการศึกษา ประเภทโครงการ และกลุ่มสาขาวิชา 2559
จำแนกตามระดับการศึกษา ประเภทโครงการ และกลุ่มสาขาวิชา 2559