การเสนอ ขออนุมัติ/ปรับปรุง

การอนุมัติ/ปรับปรุง
ระบบและกลไกของการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร

แนวปฏิบัติในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ขั้นตอนการดำเนินงานการขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Download

การบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

การเสนอขออนุมัติเปิด(หลักสูตร/รายวิชา) หรือปรับปรุง(หลักสูตร/รายวิชา)

การเสนอขออนุมัตินำ(หลักสูตร/รายวิชา)ไปเปิดสอนต่างวิทยาเขต

การขออนุมัติเปิดโครงการพิเศษ/ภาคพิเศษ

การเสนอขออนุมัติโครงการหลักสูตรร่วมสองปริญญา (double degree)

The toggle content goes here, click the edit button to change this text.

การเสนอขออนุมัติเปิด/ปรับปรุง/ปิด/ขอถอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

กำหนดระยะเวลาในการเสนอขออนุมัติหลักสูตร

คณะกรรมการการศึกษา ภายใน 45 วัน  ดำเนินการปรับแก้ไขหลักสูตร/รายวิชา ภายใน 90/60 วัน
คณะกรรมการวิชาการ ภายใน 30 วัน
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ภายใน 15 วัน

เอกสารประกอบ (การเสนอเอกสารหลักสูตร)

คำแนะนำในการจัดทำหลักสูตร       – [ตัวอย่างการจัดทำ มคอ.2]     [ภาคผนวก]_9 มิ.ย.58
ตัวอย่างการพิมพ์ปกหลักสูตร ฉบับส่ง สกอ.

[หลักสูตรใหม่]     [ หลักสูตรปรับปรุง]

1. แบบ มคอ.2   Download ตัวอย่าง
2. แบบรายงานฯ มคอ.
– ระดับปริญญาตรี (มคอ.02)
– ระดับปริญญาโท (มคอ.04)
– ระดับปริญญาเอก (มคอ.06)
3. แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ 

– ระดับปริญญาตรี : ใหม่ (วช.มก. 1-1)  ปรับปรุง (วช.มก. 1-2)

– ระดับบัณฑิตศึกษา : ใหม่ (วช.มก. 2-1)   ปรับปรุง (วช.มก. 2-2)

4.1 แผนภูมิอาจารย์ประจำหลักสูตร (ระดับภาควิชา) ตัวอย่าง
4.2 บรรณานุกรมแสดงผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำหลักสูตร ตัวอย่าง
5.1 ตารางแสดงข้อมูลการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่ 

เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ   Download

5.2 ตารางเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอเปิด 

หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/สภา

มหาวิทยาลัย  Download

5.3 แบบเสนอเรื่องที่บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    Download

6. แผ่นบันทึกข้อมูลตามข้อ 1-5
7. รายงานวิจัยสถาบัน / มคอ.7 (กรอกข้อมูลครบทุกเรื่องรวมทั้งวิจัยสถาบัน)
8. คำสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
9. แบบในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ