ฝ่ายบูรณการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ประมวลการสอน รายวิชาบูรณการ

ประมวลการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาค ต้น 2560

01999011 อาหารเพื่อมนุษยชาติ

ประมวลการสอนเอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999012 สุขภาพเพื่อชีวิต

ประมวลการสอน

01999012 

01999012 หมู่ 440

01999012 หมู่ 450


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999013 การจัดการสารสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจำวัน

ประมวลการสอน

01999013


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ประมวลการสอน

01999021

01999021 หมู่ 92

01999021 หมู่ 410

01999021 หมู่ 415

01999021 หมู่ 420

01999021 หมู่ 450

01999021 หมู่ 451

01999021 หมู่ 480


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999023 ทักษะจำเป็นทางคอมพิวเตอร์

ประมวลการสอน

01999023


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999031 มรดกอารยธรรมโลก

ประมวลการสอน

01999031


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999032 ไทยศึกษา

ประมวลการสอน

01999032

01999032 หมู่ 415


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999033 ศิลปะการดำเนินชีวิต

ประมวลการสอน

01999033


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999034 ศิลปวิจักษณ์

ประมวลการสอน

01999034


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999035 วัฒนธรรมดนตรีกับชีวิต

ประมวลการสอน

01999035


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999036 ความสุขในพลวัตของชีวิต

ประมวลการสอน

01999036


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999041 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี

ประมวลการสอน

01999041


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999043 การคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า

ประมวลการสอน

01999043 หมู่ 1

01999043 หมู่  450


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999046 การพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ

ประมวลการสอน

01999046


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999048 นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ

ประมวลการสอน

01999048


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999051 การพัฒนาสมรรถนะหลักผ่านสุขภาพหนึ่งเดียว

ประมวลการสอน

01999051


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999141 มนุษย์กับสังคม

ประมวลการสอน

01999141

01999141 หมู่ 400

01999141 หมู่ 440

01999141 หมู่ 450


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

ประมวลการสอน

01999211


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999212 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา

ประมวลการสอน

01999212


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต

ประมวลการสอน

01999213 หมู่ 1

01999213 หมู่ 2

01999213 หมู่ 3

01999213 หมู่ 300

01999213 หมู่ 301

01999213 หมู่ 450


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม