ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และพนักงานมหาวิทยาลัย สำนักทะเบียนและประมวลผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และพนักงานมหาวิทยาลัย สำนักทะเบียนและประมวลผล

ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว

กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ แลระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก (สอบข้อเขียน)

……………………………………….

  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

จำนวน  3  ตำแหน่ง  (4  อัตรา)  รายละเอียดเพิ่มเติม 

 

  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

จำนวน  2  ตำแหน่ง  รายละเอียดเพิ่มเติม