รับสมัครงานสำนักทะเบียนและประมวลผล
  • รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สำนักทะเบียนและประมวลผล

( ตั้งแต่วันที่ 2 – 22 พฤศจิกายน 2560 ) รายละเอียนเพิ่มเติม

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายการศึกษานานาชาติ

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานเลขานุการสำนักทะเบียนและประมวลผล

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา สังกัด ฝ่ายบริการการศึกษา และฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา

 

  • รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สำนักทะเบียนและประมวลผล

( ตั้งแต่วันที่ 2 – 22 พฤศจิกายน 2560 ) รายละเอียนเพิ่มเติม

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คุณวุฒิปริญญาโท 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายบริการการศึกษา

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา คุณวุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา