• รับสมัครงานสำนักทะเบียนและประมวลผล

    รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สำนักทะเบียนและประมวลผล ( ตั้งแต่วันที่ 2 – 22 พฤศจิกายน 2560 ) รายละเอียนเพิ่มเติม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายการศึกษานานาชาติ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1...

    สำนักทะเบียนและประมวลผล