• helps

  สำนักทะเบียนและประมวลผล
 • ขอเชิญบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและอันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

  สำนักทะเบียนและประมวลผล
 • ข้อมูลสถิติต่างๆ

  สำนักทะเบียนและประมวลผล
 • ข้อมูลประกันคุณภาพ

  สำนักทะเบียนและประมวลผล
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  สำนักทะเบียนและประมวลผล
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  สำนักทะเบียนและประมวลผล
 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

  1. วิชา 01999041 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี (Economic for Better Living) ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกับการดำเนินชีวิตที่ดี บทบาทและการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชนและสังคม การเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการ การจัดการ องค์ประกอบทางเศรษฐกิจ และรูปแบบและประเด็นสำคัญในทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการ 2. วิชา 02999042 การพัฒนานิสิต...

  สำนักทะเบียนและประมวลผล
 • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

  1. วิชา 01999031 มรดกอารยธรรมโลก (The Heritage of World Civilizations) มรดกโลกตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน ในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ภูมิปัญญาความรู้ ความเชื่อทางศาสนา ภาษา ศิลปะ วรรณคดี และการสื่อสาร...

  สำนักทะเบียนและประมวลผล
 • กลุ่มวิชาภาษา

  1. วิชา 01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication) ภาษาไทยในการสื่อสาร ความคิดกับการใช้ภาษา ภาษากับสังคมและการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

  สำนักทะเบียนและประมวลผล
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

  1. วิชา 01999011 อาหารเพื่อมนุษยชาติ (Food for Mankind) ความสัมพันธ์ของการผลิตอาหารกับความต้องการอาหารของประชากร ชนิดและแหล่งอาหาร ระบบการผลิตอาหารและการสูญเสียระหว่างการผลิต พฤติกรรมการบริโภคและความสำคัญของการบริโภคต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย หลักการแปรรูปและเก็บรักษาอาหาร บทบาทขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรื่องอาหารของมนุษยชาติ 2. วิชา 01999012 สุขภาพเพื่อชีวิต (Health...

  สำนักทะเบียนและประมวลผล