ฝ่ายบูรณการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เอกสารแนบในการขอเปิด-ปรับปรุงรายวิชา (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)

คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2542

คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2553

คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2555

คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559

รายวิชาเพิ่มเติมในคู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไปพ.ศ. 2559 (ฉบับปรับปรุง)

กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

 1. 01999111  ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (ปรับปรุง)

กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร

 1. 01999022  ภาษาไทยในบริบทวัฒนธรรม (เปิดใหม่)
 2. 01999023   ทักษะจาเป็นทางคอมพิวเตอร์ (เปิดใหม่)
 3. 01418104   รู้ทันไอที (ปรับปรุง)
 4. 03600013  เครื่องมือและทักษะทางคอมพิวเตอร์ที่จาเป็น (ปรับปรุง) 

ลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ

 1. 01418102  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้ประกอบการ (ปรับปรุง) 
 2. 02721121  การจัดการธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน (ปรับปรุง)
 3. 01131111  การเงินสาหรับผู้ประกอบการ (ปรับปรุง) 

กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์

 1. 01373102 วัฒนธรรมทัศนาการกับชีวิต (ปรับปรุง) 

กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข

 1. 01421201  รังสี ชีวิต และสิ่งแวดล้อม (ปรับปรุง) 
 2. 01999051  การพัฒนาสมรรถนะหลักผ่านสุขภาพหนึ่งเดียว (เปิดใหม่)
 3. 01402101  การรู้เท่าทันผลิตภัณฑ์เสริมความงาม (เปิดใหม่)
 4. 01101102  เศรษฐศาสตร์แนวพุทธเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี (เปิดใหม่)
 5. 02274012  การพัฒนาบุคลิกภาพ (ปรับปรุง) 
 6. 01175118  แชร์บอลเพื่อสุขภาพ (เปิดใหม่)
 7. 01175119  เปตองเพื่อสุขภาพ (เปิดใหม่)
 8. 01175167  โยคะเพื่อสุขภาพ (เปิดใหม่)
 9.  01453102   กฎหมายในชีวิตประจำวัน (ปรับปรุง) 

 

ประมวลการสอน รายวิชาบูรณการ

ประมวลการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคฤดูร้อนประจำปีพ.ศ. 2561


01999012 หมู่ 1-2-300

01999012 หมู่ 450


01999032  หมู่ 480


01999033 หมู่ 1


01999141 หมู่ 1-2-300

01999141 หมู่ 450


01999213 หมู่ 1

01999213 หมู่ 2

ประมวลการสอน รายวิชาบูรณการ

ประมวลการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาค ปลาย 2560

01999011 อาหารเพื่อมนุษยชาติ

ประมวลการสอนเอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999012 สุขภาพเพื่อชีวิต

ประมวลการสอน

01999012 

01999012 หมู่ 450


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999013 การจัดการสารสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจำวัน

ประมวลการสอน

01999013

01999013 หมู่ 450


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ประมวลการสอน

01999021

เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999023 ทักษะจำเป็นทางคอมพิวเตอร์

ประมวลการสอน

01999023


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999031 มรดกอารยธรรมโลก

ประมวลการสอน

01999031

01999031 หมู่ 300


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999034 ศิลปวิจักษณ์

ประมวลการสอน

01999034 หมู่ 1

01999034 หมู่ 2

01999034 หมู่ 300

01999034 หมู่ 301


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999035 วัฒนธรรมดนตรีกับชีวิต

ประมวลการสอน

01999035


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999036 ความสุขในพลวัตของชีวิต

ประมวลการสอน

01999036


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999041 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี

ประมวลการสอน

01999041


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999043 การคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า

ประมวลการสอน

01999043 หมู่ 1,303,301

01999043 หมู่ 302

01999043 หมู่ 303

01999043 หมู่ 420

01999043 หมู่  430,435

01999043 หมู่ 440

เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999046 การพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ

ประมวลการสอน

01999047


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999048 นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ

ประมวลการสอน

01999048


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999051 การพัฒนาสมรรถนะหลักผ่านสุขภาพหนึ่งเดียว

ประมวลการสอน

01999051


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

ประมวลการสอน

01999111 หมู่ 1

01999111 หมู่ 415

01999111 หมู่ 416

เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999141 มนุษย์กับสังคม

ประมวลการสอน

01999141

01999141 หมู่ 450

เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

ประมวลการสอน

01999211 

01999211 หมู่ 410


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999212 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา

ประมวลการสอน

01999212

01999212 หมู่ 300


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต

ประมวลการสอน

01999213 หมู่ 1

01999213 หมู่ 2

01999213 หมู่ 300

01999213 หมู่ 450

01999213 หมู่ 480


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

02999144 ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย

ประมวลการสอน

02999144 หมู่ 1

02999144 หมู่ 300

เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

ประมวลการสอน รายวิชาบูรณการ

ประมวลการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาค ต้น 2560

01999011 อาหารเพื่อมนุษยชาติ

ประมวลการสอนเอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999012 สุขภาพเพื่อชีวิต

ประมวลการสอน

01999012 

01999012 หมู่ 440

01999012 หมู่ 450


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999013 การจัดการสารสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจำวัน

ประมวลการสอน

01999013


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ประมวลการสอน

01999021

01999021 หมู่ 92

01999021 หมู่ 410

01999021 หมู่ 415

01999021 หมู่ 420

01999021 หมู่ 450

01999021 หมู่ 451

01999021 หมู่ 480


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999023 ทักษะจำเป็นทางคอมพิวเตอร์

ประมวลการสอน

01999023


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999031 มรดกอารยธรรมโลก

ประมวลการสอน

01999031


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999034 ศิลปวิจักษณ์

ประมวลการสอน

01999034


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999035 วัฒนธรรมดนตรีกับชีวิต

ประมวลการสอน

01999035


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999036 ความสุขในพลวัตของชีวิต

ประมวลการสอน

01999036


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999041 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี

ประมวลการสอน

01999041


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999043 การคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า

ประมวลการสอน

01999043 หมู่ 1

01999043 หมู่  450


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999046 การพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ

ประมวลการสอน

01999046


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999048 นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ

ประมวลการสอน

01999048


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999051 การพัฒนาสมรรถนะหลักผ่านสุขภาพหนึ่งเดียว

ประมวลการสอน

01999051


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999141 มนุษย์กับสังคม

ประมวลการสอน

01999141

01999141 หมู่ 400

01999141 หมู่ 440

01999141 หมู่ 450


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

ประมวลการสอน

01999211


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999212 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา

ประมวลการสอน

01999212


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม

01999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต

ประมวลการสอน

01999213 หมู่ 1

01999213 หมู่ 2

01999213 หมู่ 3

01999213 หมู่ 300

01999213 หมู่ 301

01999213 หมู่ 450


เอกสารประกอบการสอน


ภาพกิจกรรม