พิจารณาวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร ติดตามการขออนุมัติเปิด / ปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชา และการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานสอดคล้องตามนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ