ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

เพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา

  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  2  อัตรา  (สังกัดฝ่ายการศึกษานานาชาติ/สำนักงานเลขานุการ)
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์       2  อัตรา  (สังกัดฝ่ายบริการการศึกษา)

รายละเอียดเพิ่มเติม