ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ของสำนักทะเบียนและประมวลผล

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ของสำนักทะเบียนและประมวลผล

ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ของสำนักทะเบียนและประมวลผล

  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  2  อัตรา  (สังกัดฝ่ายการศึกษานานาชาติ,สำนักงานเลขานุการ)
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์       2  อัตรา  (สังกัดฝ่ายบริการการศึกษา)

       รายละเอียดเพิ่มเติม